Instrukcja webowej synchronizacji ciągłej towarów ze zdalnej lokalizacji

Tryb umożliwia synchronizację towarów w sposób ciągły oferty udostępnionej przez partnerów biznesowych z bazą towarów w panelu sklepowym. Dzięki nowej funkcjonalności będziesz miał pewność, że ceny i stany magazynowe będą spójne z systemem Twojego dostawcy.

Instrukcja webowej synchronizacji towarów w sposób ciągły ze zdalnej lokalizacji (opcja jest dostępna tylko w abonamencie CLOUD PRO)

 • Krok1: W pierwszym kroku w panelu IdoSell z menu wybierz TOWARY / Import, aktualizacja i przywracanie towarów z kopii
 • Krok 2: Następnie wybierz, co chcesz zrobić, czyli w tym przypadku kliknij link wybierz znajdujący się obok trybu Zsynchronizować towary w sposób ciągły ze zdalnej lokalizacji

 • Krok 3: W celu dodania źródła oferty kliknij przycisk Dodaj źródło danych

 • Krok 4: Uzupełnij odpowiednio pola w wyświetlonym oknie, a następnie wybierz przycisk Dodaj źródło:
 • Nazwa w panelu - wpisz dowolną nazwę, która definiuje źródło importu,
 • URL zdalnego pliku - wpisz adres URL, pod którym ma być dostępna Twoja zewnętrzna oferta,
 • Ustawienia godzin synchronizacji oferty - wybierz co jaką liczbę godzin, aż do końca dnia system ma pobierać pełne informacje o towarach (plik full.xml / full.csv) oraz o której godzinie ma być wykonywana pierwsza operacja w danym dniu,
 • Towary przypisane do wszystkich sklepów - wybierz czy towary mają być po zsynchronizowaniu widoczne we wszystkich, czy tylko w wybranych przez Ciebie sklepach,
 • Sposób wyboru magazynu, dla stanów magazynowych synchronizowanych towarów - zdecyduj czy stany synchronizowanych towarów mają być umieszczane dokładnie w tych samych magazynach, do których zostały przypisane w ofercie lub wybierz ręcznie jeden wspólny magazyn w swoim panelu, w których zsumowane stany ze wszystkich magazynów z oferty zostaną zapisane. Pamiętaj jednocześnie właściwych ustawieniach dotyczących gospodarki magazynowej, aby jej konfiguracja nie blokowała ręcznego ustawiania stanów dla magazynów własnych,
 • Ustawienia widoczności towaru w sklepie - wybierz, czy widoczność zaimportowanych towarów w Twoim sklepie ma być zgodna z ustawieniami zdefiniowanymi w pliku oferty, czy też chcesz, aby system uwidocznił bądź ukrył je w nim niezależnie od tych ustawień,
 • Szablon atrybutów karty towaru, które będą uwzględniane podczas importu nowych towarów - wybierz szablon atrybutów, które mają zostać zaimportowane do kart nowo dodanych towarów. Możesz skorzystać z predefiniowanego szablonu STANDARD, który jest tak skonfigurowany, aby importować i aktualizować wszystkie możliwe atrybuty towarów lub też stworzyć i ustawić własny szablon. W celu utworzenia własnego szablonu udaj się na stronę TOWARY / Import, aktualizacja i przywracanie towarów z kopii, a następnie z górnego sub-menu wybierz link Szablony atrybutów dla importowanych, aktualizowanych i przywracanych towarów,
 • Szablon atrybutów karty towaru, które będą uwzględniane przy aktualizacji istniejących towarów - wybierz szablon atrybutów, które mają być aktualizowane w kartach odnalezionych towarów. Możesz skorzystać z predefiniowanego szablonu STANDARD, który jest tak skonfigurowany, aby importować i aktualizować wszystkie możliwe atrybuty towarów lub też stworzyć i ustawić własny szablon. W celu utworzenia własnego szablonu udaj się na stronę TOWARY / Import, aktualizacja i przywracanie towarów z kopii, a następnie z górnego sub-menu wybierz link Szablony atrybutów dla importowanych, aktualizowanych i przywracanych towarów,
 • Tryb modyfikacji zdjęć, parametrów i załączników - wybierz, w jaki sposób system ma się zachować w przypadku aktualizacji zdjęć, oraz parametrów i załączników, czy nowe informacje mają nadpisać poprzednio ustawione, czy też mają się do nich dograć,
 • Synchronizuj ofertę po wybranym identyfikatorze - określ, na podstawie jakiego kodu aktualizowane towary mają być identyfikowane (do wyboru masz kod zew. systemu, kod producenta, kod IAI bądź panelowy identyfikator kartoteki towaru). Brak wybranego identyfikatora przy towarze w ofercie spowoduje pominięcie jego synchronizacji,
 • Prefiks i zmiana domyślnego trybu przenoszenia kodu zewnętrznego systemu - aktywuj tę opcję, jeśli chcesz, aby system automatycznie wygenerował kody zewnętrznego systemu i przypisał je do aktualizowanych towarów lub jeśli chcesz przypisać istniejącym w ofercie kodom określony prefiks,
 • Prefiks i zmiana domyślnego trybu przenoszenia kodu producenta - aktywuj tę opcję w przypadku, gdy towary znajdujące się w importowanej ofercie nie posiadają unikalnych kodów producenta lub jeśli chcesz przypisać istniejącym w ofercie kodom określony prefiks,
 • Domyślna grupa rozmiarów dla synchronizowanych towarów i ich rozmiarów - wybierz domyślną grupę dla importowanych rozmiarów. Domyślna grupa będzie pomijana w przypadku, gdy towar będzie miał grupę rozmiarów określoną w synchronizowanej ofercie,
 • Domyślny dostawca dla synchronizowanych towarów - wybierz domyślnego dostawcę dla synchronizowanych towarów. Domyślny dostawca będzie pomijany w przypadku, gdy towar będzie miał dostawcę określonego w synchronizowanej ofercie,
 • Kolejne pliki synchronizowanej oferty pobieraj - wybierz czy z pobraniem kolejnego pliku z danymi o towarach system ma czekać do momentu zakończenia danego cyklu synchronizacji, czy też ma je pobierać w trakcie i kolejkować do dalszego przetworzenia

 • Krok 5: Nowo dodana oferta pojawi się na liście wybranego trybu w postaci kontenera, w który umieszczane będą wpisy dotyczące plików wykonywanych w ramach kolejnych cyklów synchronizacji. Wybór opcji [szczegóły i status synchronizacji] pozwoli na przejście do listy tych plików.

 • Krok 6: W tym miejscu będziesz mógł również śledzić postępy dodanej synchronizacji:
 • sprawdzić, jaki w danym momencie jest jej status:
 • Oczekuje na pobranie plików - status jest widoczny, gdy system oczekuje lub pobiera pliki oferty,
 • Oczekuje na weryfikację - - status jest widoczny, gdy pliki oferty zostały już pobrane i oczekują na weryfikację,
 • Weryfikowany - X% - - status widoczny, gdy pliki oferty są przetwarzane i system przygotowuje się do zbudowania z nich requestów API, W miejscu X pojawia się informacja o procencie dotychczasowego zaawansowania całego procesu,
 • Wstrzymany - X% - status jest widoczny, gdy operacja synchronizacji oferty zostanie wstrzymana (po ręcznym kliknięciu linku wstrzymaj). W miejscu X pojawia się informacja o procencie dotychczasowego zaawansowania całego procesu,
 • Zweryfikowany - X% - status jest widoczny, gdy requesty API zostaną już przygotowane, ale nie ruszył jeszcze proces ich wgrywania,
 • Przetwarzany (krok Y z 4) - X% - status jest widoczny, gdy requesty są wykonywane przez API. Gdzie Y oznacza jeden z poniższych kroków:
 • krok I: wgrywane są towary niezgrupowane oraz towary będące rodzicami w grupach towarów,
 • krok II: wgrywane są towary będące dziećmi w grupach towarów,
 • krok III: wgrywane są towary typu zestaw i kolekcja
 • krok IV: wykonywane są operacje, które mogą być wykonane dopiero po tym, jak wszystkie towary, trafią już do panelu np. operacja ustawiania towarów powiązanych
 • Kończenie importu - X% - status jest widoczny, gdy wykonywany jest krok IV
 • Zaimportowany - status jest widoczny, gdy synchronizacja zostanie wykonana i wszystkie towary z oferty zostaną wgrane lub zaktualizowane bez żadnych błędów,
 • Zaimportowany częściowo - status jest widoczny, gdy synchronizacja zostanie wykonana, jednak część towarów nie zostanie wgrana ze względu na błędy,
 • Całkowicie błędny - status jest widoczny, gdy synchronizacja zostanie wykonana, jednak żadne towary nie zostaną wgrane ze względu na błędy.
 • sprawdzić ile towarów zawiera cała synchronizowana oferta,
 • sprawdzić liczbę towarów już zaimportowanych,
 • sprawdzić liczbę towarów jeszcze niezaimportowanych,
 • zmienić ustawienia oferty (pod warunkiem, że dana paczka ma status Wstrzymane lub została już wcześniej zaimportowana, lub gdy synchronizowana oferta jest wyłączona)
 • wstrzymać, wznowić, powtórzyć bądź usunąć wykonywaną paczkę,
 • pobrać archiwum ZIP z plikami źródłowymi danej paczki.

 • Krok 7: W momencie, gdy system zweryfikuje paczkę danych w dodanej przez Ciebie ofercie, zostaniesz o tym automatycznie poinformowany przez wiadomość e-mail, która zostanie dostarczona na adres wpisany w ustawieniach konta, z którego oferta została w panelu dodana.
 • Krok 8: Po poprawnej operacji, towary zostaną przeniesione do listy Lista towarów zaimportowanych. Te towary, których import się nie zostaną na liście Lista towarów niezaimportowanych. Przy tych towarach w kolumnie Bramka API zwróciła następujące błędy będzie znajdować się informacja, co było powodem niepowodzenia. Może zdarzyć się również sytuacja, w której towar zostanie zaimportowany, jednak przy nim również pojawią się jakieś błędy, co będzie oznaczało, że z jakiegoś powodu nie udało się wgrać części jego danych.

 • Krok 9: W momencie, gdy system zaimportuje paczkę danych w dodanej przez Ciebie ofercie, zostaniesz o tym automatycznie poinformowany przez wiadomość e-mail, która zostanie dostarczona na adres wpisany w ustawieniach konta, z którego oferta została w panelu dodana.

Powiązane treści