Instrukcja obsługi IAI Downloader

Dodawanie dostawcy

Pierwszym krokiem dodania oferty dostawcy jest uruchomienie programu i kliknięcie Dodaj dostawcę w oknie głównym programu. Wyświetli się okno dodawania dostawcy.
Kliknij Dodaj ofertę, aby wyświetlić okno umożliwiające wskazanie oferty (jeżeli masz link do oferty otrzymany od dostawcy, wklej go od razu w specjalne pole i kliknij Sprawdź - program dokona analizy oferty i oceni czy jest ona prawidłowa i możliwa do konfiguracji). Zapoznaj się z informacją wyświetloną w oknie i wskaż lokalizację, w której znajduje się oferta. Jeżeli oferta dostawcy jest w kilku plikach, najpierw wskaż jeden plik - resztę wskażesz w następnym kroku. Po wskazaniu pliku oferty kliknij OK a zostaniesz przekierowany do okna Dodawania dostawcy. Zauważ, że wskazana przez Ciebie lokalizacja jest widoczna w specjalnym polu do wprowadzania linku. Kliknij Sprawdź - program przystąpi do analizy oferty i poprosi Cię o podanie nazwy dostawcy, dzięki której będziesz rozpoznawał dodaną ofertę w programie.
Kolejny krok zależy od tego, w jakim typie/formacie jest wskazana przez Ciebie oferta:

  • jeżeli wskazana oferta jest w formacie IOF, program nie będzie wymagał od Ciebie żadnych konfiguracji w plikach i zostaniesz od razu przekierowany do okna dodawania dostawcy w celu ostatecznego potwierdzenia dodania dostawcy;
  • jeżeli wskazana oferta jest w formacie CSV lub XML, program wyświetli specjalne okno do konfiguracji danych w plikach.

Więcej o konfiguracji oferty w CSV Więcej o konfiguracji oferty w XMLKonfiguracja dostawcy

Po procesie dodawania dostawcy program od razu poprosi o konfigurację oferty. Możesz oczywiście opuścić ten krok, ale mimo że oferta jest dodana, program podczas synchronizacji nie wykona żadnej operacji. Konieczne jest skonfigurowanie oferty. W oknie głównym programu kliknij dwukrotnie na nazwie dostawcy. Wyświetli się okno ustawień dostawcy.

Okno ustawień dostawcy zawiera kilka zakładek, z którymi zalecamy się szczegółowo zapoznać.

Ustawienia

Krótka nazwa dostawcy - jest to nazwa używana na potrzeby programu IAI Downloader. Możesz ją zmieniać bez wpływu na synchronizację oferty.

Prefiks dla kodów zewnętrznego systemu - każdy towar zaimportowany do IAI-Shop.com przez program IAI Downloader będzie posiadać kod zewnętrznego systemu. Dzięki możliwości wskazania prefiksu oraz dwóm dostępnym opcjom z sekcji Kod zewnętrznego systemu dla importowanych towarów masz pełny wpływ na to jak będzie wyglądał kod zewnętrznego systemu.

Uwaga: Zalecamy, aby raz wprowadzonych ustawień dotyczących prefiksu i kodów zewnętrznego systemu nie zmieniać. Są to ustawienia niezwykle wrażliwe na wszelkie zmiany i każda późniejsza ingerencja może przynieść niepożądane skutki - jak na przykład dublowanie się towarów przy synchronizacji.

Informacja: Jeżeli chcesz, aby kod zewnętrznego systemu dla towarów importowanych do IAI-Shop.com był dokładnie taki sam, jak w plikach oferty, wyczyść pole prefiksu oraz zaznacz opcję Automatycznie buduj kod zewnętrznego systemu z prefiksu i węzła XML product/size@code.

Aktualizuj w towarach - ta sekcja pozwala określić, które atrybuty towarów mają być aktualizowane w IAI-Shop.com podczas synchronizacji oferty. Zalecamy, aby przy pierwszej synchronizacji dla wszystkich pól była wybrana opcja Aktualizuj.

Preferencje importu i synchronizacji - ta sekcja pozwala Ci lepiej kontrolować przepływ informacji o towarach przy synchronizacji oferty. Możesz wymusić, aby IAI Downloader podczas synchronizacji wyświetlał okno debugowania wraz z informacjami, jakie atrybuty towaru w ofercie dostawcy się zmieniły lub które towary pojawiły się jako nowe. Możesz także określić zachowanie programu w obu sytuacjach - aby synchronizował dane i importował towary bez Twojej wiedzy lub wymuszał podjęcie przez Ciebie decyzji.

Tryb importowania grup towarów - jeżeli dostawca poinformował Cię, że jego oferta zawiera towary zgrupowane, zalecamy wybrać opcję pierwszą (do IAI-Shop.com zostaną przeniesione towary, a następnie zgrupowane tak samo jak w ofercie dostawcy).

Nadpisanie zdjęć i opisów towarów - możesz określić, czy przy synchronizacji IAI Downloader ma bezwzględnie zaktualizować wszystkie zdjęcia i opisy towarów w IAI-Shop.com.

Pobieranie informacji o sugerowanej cenie detalicznej - jeżeli oferta dostawcy zawiera sugerowane ceny detaliczne towarów i chcesz, aby były one zaimportowane, zaznacz tę opcję.

Kategorie

Po lewej stronie widnieją kategorie występujące w ofercie dostawcy. Zaznacz te, które Cię interesują, i dla każdej z nich wskaż po prawej, do których kategorii IAI-Shop.com mają być przypisane. Możesz uzupełnić też opcje dodatkowe, takie jak: marża, gwarancja czy widoczność.

Uwaga: Na dole okna znajduje się opcja Automatycznie odwzorowuj kategorie dostawcy w IAI-Shop.com, która wykona powyższe czynności za Ciebie, dokonując niekoniecznie trafnych wyborów - przed wybraniem tej opcji upewnij się, że chcesz dodać do IAI-Shop.com wszystkie kategorie Twojego dostawcy.

Rozmiary

Z lewej strony znajduje się sekcja Rozmiary w ofercie dostawcy. Wybierz rozmiary nieprzypisane. Zaznacz rozmiar w lewej kolumnie, klikając na niego, a następnie wskaż (poprzez kliknięcie) odpowiedni rozmiar w IAI-Shop.com.

Uwaga: Na dole okna znajduje się opcja Automatycznie odwzorowuj rozmiary dostawcy w IAI-Shop.com, która wykona powyższe czynności za Ciebie, dokonując niekoniecznie trafnych wyborów - przed wybraniem tej opcji upewnij się, że chcesz dodać do IAI-Shop.com wszystkie rozmiary Twojego dostawcy.

Producenci

Lista wyświetla wszystkich zdefiniowanych producentów w ofercie dostawcy. Zaznacz tych, których towary chcesz zaimportować do IAI-Shop.com.

Serie

Z lewej strony znajduje się sekcja Serie w ofercie dostawcy. Zaznacz serię w lewej kolumnie, klikając na nią, a następnie wskaż (poprzez kliknięcie) serie w IAI-Shop.com.

Jednostki miar

Z lewej strony wybierz jednostkę z oferty dostawcy klikając na nią, a następnie wskaż (poprzez kliknięcie) odpowiednią jednostkę w IAI-Shop.com.

Uwaga: Na dole okna znajduje się opcja Automatycznie przypisuj jednostki miar dostawcy w IAI-Shop.com, która wykona powyższe czynności za Ciebie, dokonując niekoniecznie trafnych wyborów - przed wybraniem tej opcji upewnij się, że chcesz dodać do IAI-Shop.com wszystkie jednostki miar Twojego dostawcy.

Jeżeli oferta została przez Ciebie w pełni skonfigurowana, program jest gotowy do jej dalszej synchronizacji.Synchronizacja oferty

Po przeprowadzeniu pełnej konfiguracji możesz zamknąć okno ustawień dostawcy. Pamiętaj, aby zapisać wszystkie zmiany przed przystąpieniem do synchronizacji. Opcja synchronizacji jest dostępna z poziomu okna głównego programu. Kliknij Synchronizuj, aby rozpocząć synchronizację. Czas trwania synchronizacji zależy od kilku czynników:

  • liczby towarów w IAI-Shop.com - im więcej towarów, tym dłuższa synchronizacja,
  • liczby towarów w ofercie dostawcy do zaimportowania do IAI-Shop.com - im więcej towarów, tym dłuższa synchronizacja,
  • szybkości łącza internetowego - im szybsze, tym szybsza synchronizacja.

Po zakończeniu synchronizacji IAI Downloader wyświetli stosowną informację. Jeżeli w ofercie wystąpiły błędy, zostaną one wyświetlone. Należy wówczas - w miarę możliwości - wykonać niezbędne operacje i ponownie uruchomić synchronizację. Jeżeli treść błędu jest dla Ciebie niezrozumiała, skopiuj ją i wyślij komunikatem do Działu Wsparcia.

Po zakończonej synchronizacji przejdź do IAI-Shop.com w celu sprawdzenia zaimportowanych towarów.

Jak znaleźć wszystkie zaimportowane towary dostawcy?

Przejdź do TOWARY i wybierz opcję Wyszukiwarka produktów. W pole Kod produktu lub jego część wpisz prefiks, który znajduje się w IAI Downloader w oknie ustawień dostawcy. Kliknij Szukaj, aby wyświetlić listę towarów.