Skonfiguruj narzędzie Despatch Manager Online dla Royal Mail

Wykonaj poniższe kroki, aby przygotować narzędzie Despatch Manager Online do generowania przesyłek na podstawie pliku .csv wygenerowanego w IAI-Shop.com

Dodanie formatu użytkownika ISD

Aby móc importować przesyłki narzędziem Despatch Manager Online (DMO), musisz najpierw zdefiniować w panelu DMO format użytkownika ISD (Importation of Shipment Data), który określi jakie pola będzie zawierał plik .csv, który będziesz generował w IdoSell i importował w DMO.

1. Po zalogowaniu do DMO przejdź do działu Shipping Services / Import Shipments i kliknij na New w sekcji 1. Select a file format. Uruchomisz w ten sposób kreatora, który w kilku krokach poprowadzi Cię przez proces konfiguracji formatu. Przechodzenie między krokami odbywa się za pomocą przycisków Next (do przodu) i Back (z powrotem).

2. W kroku 1. (Step 1) wybierz:

 • układ pliku .csv w punkcie 1. - zaznacz Delimiter-separated values,
 • domyślny kraj w punkcie 2. - wybierz UNITED KINGDOM.

3. W kroku 2. (Step 2) wybierz:

 • znak oddzielający (separator) poszczególne elementy w pliku - w polu Separator umieść znak przecinka (,),
 • znak graniczny - w polu Delimiter umieść podwójny cudzysłów ("),
 • poszczególne pola, które znajdą się w importowanym pliku z przesyłkami, klikając na ich nazwy w sekcji Fields po prawej stronie.

Wybór pól jest kluczowym procesem, dlatego zachowaj szczególną uwagę i sprawdź dokładnie kolejność (w dolnej części okna znajdziesz sekcję Representation of File Layout). W razie pomyłki możesz usunąć ostatni dodany element (przyciskiem Remove Last Element) albo zacząć od początku (przyciskiem Clear).

Prawidłowa kolejność to:

 • "Service Reference",
 • "Service",
 • "Service Format",
 • "Recipient/ Tracked Returns",
 • "Recipient/ Tracked Returns Complementary Name",
 • "Recipient/ Tracked Returns Address line 1",
 • "Recipient/ Tracked Returns Postcode",
 • "Recipient/ Tracked Returns Post Town",
 • "Recipient/ Tracked Returns Country Code",
 • "Recipient Tel No.",
 • "Recipient Email Address",
 • "Shipping Date",
 • "Reference",
 • "Items",
 • "Weight (kgs)"

4. W kroku 3. (Step 3) wybierz formaty:

 • daty - ustaw None na liście Date Separator oraz wybierz DDMMYYYY z dostępnych formatów,
 • pól numerycznych - ustaw kropkę (.) na liście Decimal Separator oraz wybierz 12000 g z dostępnych formatów.

5. W kroku 4. (Step 4) dokonasz przypisania (mapowania) kodów poszczególnych ustawień z IAI-Shop.com do ustawień narzędzia Royal Mail DMO. Na wprowadzenie tych ustawień masz 20 minut (po tym czasie nastąpi automatyczne wylogowanie). Jeśli potrzebujesz więcej czasu, kliknij Next (przejście do kroku 5), a następnie Back (powrót do kroku 4), by kontynuować pracę z zapisanymi zmianami (czas liczy się od nowa).

By integracja działała, uzupełnij mapowania w poniższych sekcjach. Przechodzenie między sekcjami następuje poprzez kliknięcie nazwy sekcji po lewej stronie.

a. sekcja Country Code (obowiązkowa):
Your code: Transform to
UK UNITED KINGDOM
b. sekcja Service (wystarczy uzupełnić tylko te pozycje, z których będziesz korzystać):
b1. dla Royal Mail 24 / 1st Class
Your code: Transform to
STL1 1ST AND 2ND CLASS ACCOUNT MAIL
CRL1 ROYAL MAIL 24/48
b2. dla Royal Mail 48 / 2nd Class
Your code: Transform to
STL2 1ST AND 2ND CLASS ACCOUNT MAIL
CRL2 ROYAL MAIL 24/48'''
b3. dla Royal Mail Special Delivery Guaranteed
Your code: Transform to
SD1 SD GUARANTEED BY 1 PM (GBP500)
SD2 SD GUARANTEED BY 1 PM (GBP1000)
SD3 SD GUARANTEED BY 1 PM (GBP2500)
SD4 SD GUARANTEED BY 9 AM (GBP50)
SD5 SD GUARANTEED BY 9 AM (GBP1000)
SD6 SD GUARANTEED BY 9 AM (GBP2500)
b4. Royal Mail International
Your code: Transform to
OLA INTERNATIONAL STANDARD ON ACCOUNT
OLS INTERNATIONAL ECONOMY ON ACCOUNT
OTA INTERNATIONAL TRACKED ON ACCOUNT
OTB INTL TRACKED ON ACCOUNT EXTRA COMP
OTC INTERNATIONAL TRACKED & SIGNED ON ACCT
OTD INTL TRACKED & SIGNED ON ACCT EXTRA COMP
OSA INTERNATIONAL SIGNED ON ACCOUNT
OSB INTL SIGNED ON ACCOUNT EXTRA COMP
c. sekcja Service Reference (obowiązkowa):
Your code: Transform to
SR1 Service Reference 1
d. sekcja Service Format (wystarczy uzupełnić tylko te pozycje, z których będziesz korzystać):
d1. dla przesyłek krajowych:
Your code: Transform to
L Inland Letter
P Inland Parcel
F Inland Large Letter
N Inland Format Not Applicable
d2. dla przesyłek międzynarodowych:
Your code: Transform to
IN International Format Not Applicable
IF International Large Letter
IL International Letter
IP International Parcel
PP International Printed Papers

6. W kroku 5. (Step 5):

 • potwierdzisz, czy wprowadziłeś właściwe ustawienia dla nowo tworzonego formatu,
 • nadasz nazwę formatowi - w polu Layout Name: wprowadź obowiązkowo IdoSell,
 • zapiszesz ostatecznie format, klikając Save.

Ustawienia ISD

Po utworzeniu formatu ISD uzupełnij ustawienia niezbędne do importu w dziale Admin / ISD Settings:
a. w sekcji Default File Format wybierz IdoSell,

b. w sekcji File Import wybierz pomijanie pierwszej linii w pliku, zaznaczając Ignore File's First Line,

c. w sekcji Default Process for Imported Shipments wybierz sposób przetwarzania przesyłek:

 • Half Auto Mode - wyświetla przesyłki jedna po drugiej, umożliwiając sprawdzenie oraz wydruk etykiety dla każdej z osobna,
 • Full Auto Mode - przetwarza wszystkie przesyłki automatycznie i drukuje etykiety automatycznie,
 • View imported shipments list - wyświetla listę zaimportowanych przesyłek i podjęcie dalszych kroków - wyświetlania przesyłek po kolei lub automatycznego wydruku etykiet.

Zapis ustawień następuje po kliknięciu Save ISD Settings.