Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A. - 30 czerwca 2011

Zarząd IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") informuje, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na dzień 30 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w kancelarii notarialnej pani Bożeny Wójciak, przy ul. Bolesława Krzywoustego 69/10 w Szczecinie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie WZ,
 2. Wybór Przewodniczącego WZ,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad WZ,
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2010,
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2010,
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2010 rok,
 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku,
 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu
 13. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszej informacji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

plik Ogłoszenie IAI S.A. o WZA 30.06.2011
plik Projekty uchwał na ZWZA 30.06.2011
plik Formularze pełnomocnictw i głosowani