Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Zaktualizowaliśmy treść domyślnego regulaminu i polityki prywatności. Korzystaj z nich bez dodatkowych opłat

Zaktualizowaliśmy domyślną i automatycznie uzupełniającą się treść regulaminu i polityki prywatności, które możesz wykorzystać w swoim sklepie bez dodatkowych opłat, praktycznie za pomocą jednego kliknięcia. Jeśli korzystasz już z opcji automatycznie wygenerowanych treści, to zostaną one uwzględnione bez wymaganych czynności po twojej stronie.

Poniżej zapoznasz się ze zmianami, które wprowadziliśmy do domyślnych treści regulaminu sklepu oraz polityki prywatności i cookies. Zmiany dotyczą polskiej i angielskiej wersji regulaminu.

Przypominamy również, że jako właściciel sklepu internetowego, musisz zadbać o to, by o wprowadzonych zmianach odpowiednio poinformować swoich klientów.

Zmiany w treści regulaminu sklepu

§ 3. Zamówienia

  • 1. Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji.

Nowe brzmienie: 1. Zamówienie w Sklepie Internetowym można złożyć za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji, w którym to przypadku tworzone jest wewnętrzne konto, na którego bazie Klient może utworzyć Konto. Wewnętrzne konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub blokady Konta.

  • 5.6. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 45 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.

Nowe brzmienie: 5.6. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.

§ 8. Reklamacje

  • 2. Jeżeli po przejściu własności Towaru na Kupującego stwierdzi on, że Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:

Nowe brzmienie: 2. Jeżeli Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:

  • 2.3. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe - udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.

Nowe brzmienie: 2.3. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe - udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.

  • 2.4. Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym. W przypadku skorzystania przez Kupującego z innego sposobu złożenia reklamacji niż za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego - Sprzedawca poinformuje Kupującego o dalszych krokach postępowania reklamacyjnego w sposób odpowiadający sposobowi złożonej reklamacji.

Nowe brzmienie: 2.4. Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym.

§ 10. Własność intelektualna

  • 3. Klient zamieszczając w Sklepie internetowym Oceny, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej i nie ograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji na rzecz Partnerów Sprzedającego, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:

Nowe brzmienie: 3. Klient zamieszczając w Sklepie internetowym Oceny, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:

Zmiany w treści polityki prywatności i cookies

W nowej wersji treści polityki prywatności i cookies wprowadziliśmy tylko jedną zmianę. Usunęliśmy punkt 10.4, który sugerował możliwość sterowania, przez użytkownika końcowego, wyborem zgody na konkretne typy plików cookies. Aktualnie nie ma takiej możliwości, niemniej mamy w planach jej wprowadzenie.

Brzmienie usuniętego punktu:

10.4 Zgoda, o której mowa w poprzednim punkcie, może obejmować wyłącznie wybrane pliki cookies. W takim przypadku Klient/Użytkownik Sklepu internetowego powinien skorzystać z opcji: "Ustawienia plików cookies?", dostępnej w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy. Jednocześnie Administrator danych zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta/Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Sklepu internetowego.

Edytuj domyślne treści i dostosuj je jeśli potrzebujesz

W przypadku, jeśli potrzebujesz dostosować treści do specyfiki i potrzeb twojego biznesu, możesz to zrobić za pomocą prostego edytora WYSIWYG, który właśnie wprowadziliśmy do modułu MODERACJA / Regulamin, zgody, polityki.

Pamiętaj jednak, że zmodyfikowana treść nie będzie automatycznie aktualizowana. Nadal możesz jednak korzystać z dynamicznych zmiennych aktywnych, które podstawiać będą treść. W przypadku gdy aktualizujemy treści domyślnego regulaminu i polityki prywatności, to w przypadku większych zmian zawsze publikujemy informację na naszym blogu, tak samo jak uczyniliśmy to w tym przypadku. Wówczas możesz sprawdzić zmiany, jakie zaszły w treściach i dostosować swój indywidualny regulamin i politykę prywatności.

Powiązane treści