Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja treści domyślnego regulaminu

Zaktualizowaliśmy domyślną i automatycznie uzupełniającą się treść regulaminu, którą możesz wykorzystać w swoim e-sklepie bez dodatkowych opłat. Zmiany dotyczą zakupów subskrypcyjnych.

Zaktualizowaliśmy domyślną i automatycznie uzupełniającą się treść regulaminu,  którą możesz wykorzystać w swoim e-sklepie bez dodatkowych opłat. Zmiany  dotyczą zakupów subskrypcyjnych.

Aktualizacja treści domyślnego regulaminu

Zapoznaj się ze zmianami, które wprowadziliśmy do domyślnych treści regulaminu sklepu. Zmiany dotyczą wersji polskiej oraz angielskiej. Przypominamy również, że jako właściciel sklepu internetowego musisz zadbać o to, aby o wprowadzonych zmianach poinformować swoich klientów.

Zmiany w treści regulaminu sklepu

  • Zmienione zostało brzmienie punktu § 1. Definicje - został zmieniony punkt:

Dotychczasowe brzmienie:

23. Płatności cykliczne - to płatności realizowane w sposób automatyczny, w określonych cyklach, stosowane do opłacania Zamówień subskrypcyjnych. Realizowane, na podstawie zgody, która została udzielona przez Kupującego podczas rozpoczęcia Subskrypcji

Nowe brzmienie:

23. Płatności cykliczne - to płatności obsługiwane w ramach usługi płatniczej IdoPay świadczonej przez Operatora i realizowane w sposób automatyczny, w określonych cyklach, stosowane do opłacania Zamówień subskrypcyjnych na podstawie zgody, która została udzielona przez Kupującego podczas rozpoczęcia Subskrypcji (stałe zlecenie posiadacza Karty).

  • Zmienione zostało brzmienie punktu § 1. Definicje - dodane zostały punkty:

24. Operator - IdoPayments sp. z o.o. z siedzibą al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000859711, NIP: 8522666251, REGON: 387039893, o kapitale zakładowym: 800 000,00 złotych. Adres do doręczeń: al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, określany także jako: „IdoPayments” będąca krajową instytucją płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 794 ze zm.)[dalej: „UUP”].

25. Karta – karta płatnicza wydana w ramach systemów Visa lub International lub Mastercard International, dopuszczona do regulacjami tychże systemów do realizacji transakcji bez fizycznej obecności.

  • Zmienione zostało brzmienie punktu § 11. Zasady sprzedaży w modelu subskrypcji

Dotychczasowe brzmienie:

§ 11. Zasady sprzedaży w modelu subskrypcji

1. Usługa elektroniczna w postaci Subskrypcji może być świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego.
2. Korzystanie z Subskrypcji umożliwia cykliczną dostawę wybranych Towarów, we wskazanych przez Klienta odstępach czasu, bez konieczności składania kolejnych zamówień aż do zakończenia Subskrypcji. Płatność za Subskrypcję dokonywana jest przy wykorzystaniu mechanizmu Płatności cyklicznych i tylko za pośrednictwem jednej karty płatniczej.
3. Odpięcie karty płatniczej z Subskrypcji spowoduje zakończenie Subskrypcji. W ramach Subskrypcji nie jest możliwe dokonanie płatności za pobraniem.
4. Kupujący tworzy Subskrypcję poprzez zaznaczenie tej formy zakupu w Elektronicznym formularzu zamówienia. Potwierdzenie utworzenia Subskrypcji wysyłane jest niezwłocznie na adres mailowy Kupującego, wskazany przy dokonywaniu pierwszego zamówienia.
5. Klient zarządza Subskrypcją poprzez Konto według dostępnych opcji. Subskrypcję można zakończyć także przez kontakt z obsługą sklepu [mail do obsługi sklepu]
6. Subskrypcja dokonywana jest na czas nieokreślony. Subskrypcję można zakończyć w każdym czasie.
7. Sprzedawca jest uprawniony do zmian cen Towarów w trakcie trwania Subskrypcji, o czym Kupujący jest informowany w korespondencji mailowej, o której mowa w pkt. 8. Klient o zmianie ceny jest informowany mailowo nie później niż 3 dni przed datą pobrania płatności.
8. Sprzedający wysyła do Kupującego wiadomość e-mail o utworzeniu Zamówienia subskrypcyjnego z podaniem jego przedmiotu, ilości, ceny, terminie realizacji oraz o dacie planowego pobrania środków z karty. Ponadto, Sprzedający informuje Kupującego o możliwości zakończenia Subskrypcji załączając link i datę, do której będzie to skuteczne. Klient nie ma możliwości opłacenia Zamówienia subskrypcyjnego w inny sposób niż poprzez podpiętą kartę płatniczą.
9. Jeżeli próba obciążenia karty płatniczej nie powiedzie się, Klient mailem zostanie poinformowany o braku możliwości pobrania płatności. Możliwe powody braku pobrania płatności to: brak środków na karcie płatniczej, utrata ważności karty lub problemy techniczne.
10. Utrata ważności karty powiązanej z Subskrypcją powoduje zakończenie Subskrypcji.
11. Zamówienie subskrypcyjne zostanie zrealizowane wyłącznie po skutecznym pobraniu środków z karty płatniczej.
12. Sprzedawca ma prawo zrezygnować z Subskrypcji, o czym poinformuje Kupującego w formie e-mail lub przez kontakt telefoniczny.
13. O niemożliwości zrealizowania Zamówienia subskrypcyjnego, w szczególności w związku z brakiem Towaru w magazynie Sprzedawcy, Klient zostanie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W tej sytuacji termin realizacji Zamówienia subskrypcyjnego, a także kolejnych może ulec zmianie.

Nowe brzmienie:

§ 11. Zasady sprzedaży w modelu subskrypcji

1. Usługa elektroniczna w postaci Subskrypcji może być świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego.
2. Korzystanie z Subskrypcji umożliwia cykliczną dostawę wybranych Towarów, we wskazanych przez Klienta odstępach czasu, bez konieczności składania kolejnych zamówień aż do zakończenia Subskrypcji. Płatność za Subskrypcję dokonywana jest wyłącznie przy wykorzystaniu mechanizmu Płatności cyklicznych i tylko za pośrednictwem jednej Karty.
3. Odpięcie Karty z Subskrypcji powoduje zakończenie Subskrypcji.
4. Transakcje w ramach Płatności cyklicznych będą realizowane tylko i wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu rejestracji posiadacza Karty w serwisie Operatora (lub podmiotu, za pośrednictwem którego Operator obsługuje Transakcje). Rejestracja będzie miała na celu uwiarygodnienie, że Klient zlecający Płatność cykliczną jest uprawnionym posiadaczem Karty, która będzie obciążana. Przed dokonaniem rejestracji Karty na stronie transakcyjnej, Klient zobowiązany jest udzielić zgody na regularne pobieranie opłat poprzez uruchomienie usługi Płatności cyklicznych. Zgoda jest przechowywana w serwisie Operatora.
5. Kupujący tworzy Subskrypcję poprzez zaznaczenie tej formy zakupu w Elektronicznym formularzu zamówienia. Potwierdzenie utworzenia Subskrypcji wysyłane jest niezwłocznie na adres e-mailowy Kupującego, wskazany przy dokonywaniu pierwszego Zamówienia subskrypcyjnego.
6. Klient zarządza Subskrypcją poprzez Konto według dostępnych opcji.
7. Subskrypcja dokonywana jest na czas nieokreślony.
8. Klient może zakończyć Subskrypcję w każdym czasie. Zakończenie Subskrypcji przez Klienta jest równoznaczne z cofnięciem zgody na kolejne obciążenia w ramach Płatności cyklicznych. W tej sytuacji kolejne Zamówienie subskrypcyjne nie zostanie utworzone. Jeżeli zakończenie Subskrypcji nastąpi po upływie daty wskazanej w e-mailu, o którym mowa w pkt 11 to bieżące Zamówienie subskrypcyjne zostanie zrealizowane jako ostatnie.
a). Zakończenie Subskrypcji następuje poprzez wybranie przez Kupującego opcji „Zakończ subskrypcję” w ustawieniach danej Subskrypcji, które są dostępne po zalogowaniu Klienta z poziomu jego Konta.
b). Kupujący może również zakończyć Subskrypcję przez e-mailowy kontakt z obsługą sklepu [mail do obsługi sklepu].
9. Sprzedawca ma prawo zakończyć Subskrypcję, o czym poinformuje Kupującego w formie e-mail lub przez kontakt telefoniczny z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. W ten sytuacji środki z Karty nie zostaną pobrane oraz nie będą tworzone kolejne Zamówienia subskrypcyjne.
10. Sprzedawca jest uprawniony do zmian cen Towarów w trakcie trwania Subskrypcji, o czym Kupujący jest informowany w korespondencji e-mailowej, o której mowa w pkt. 11.
11. Sprzedający wysyła do Kupującego wiadomość e-mailową o utworzeniu Zamówienia subskrypcyjnego z podaniem jego przedmiotu, ilości, ceny (w tym o zmianie ceny jeżeli miała ona miejsce), terminie realizacji oraz o dacie planowego pobrania środków z Karty - nie później niż na 3 dni przed pobraniem środków z Karty. Ponadto, Sprzedający informuje Kupującego o możliwości zakończenia Subskrypcji załączając link prowadzący do ustawień umożliwiających zakończenie danej Subskrypcji z poziomu Konta Klienta i datę, do której będzie to skuteczne. W przypadku zakończenia Subskrypcji po dacie wskazanej w mailu - zakończenie będzie miało skutek do kolejnych Zamówień subskrypcyjnych. Oznacza to, że Subskrypcja zostanie zakończona, ale jako ostatnie zostanie zrealizowane bieżące Zamówienie subskrypcyjne.
12. Jeżeli próba obciążenia Karty nie powiedzie się, Klient e-mailem zostanie poinformowany o braku możliwości pobrania płatności. Możliwe powody braku pobrania płatności to: brak środków na Karcie, utrata ważności Karty lub problemy techniczne.
13. Utrata ważności Karty powiązanej z Subskrypcją lub brak możliwości autoryzacji zlecenia płatniczego z innych powodów powoduje zakończenie Subskrypcji.
14. Zamówienie subskrypcyjne zostanie zrealizowane wyłącznie po skutecznym pobraniu środków z Karty.
15. Zakończenie Subskrypcji pociąga za sobą natychmiastowe rozwiązanie umowy sprzedaży Towaru.

Opisywane zmiany są już dostępne we wszystkich panelach IdoSell

Powiązane treści