Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu IdoSell od 1 lipca oraz IdoPay od 1 sierpnia 2022 roku

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z wyprzedzeniem zmiany w Regulaminach IdoSell i IdoPay.

W Regulaminie IdoSell dodany został zapis uprawniający Operatora do rozwiązania umowy z klientem bez zachowania okresu wypowiedzenia, np. z powodu zaległości - w drodze oświadczenia złożonego Klientowi w Komunikacie. Doprecyzowany został również zapis §8 pkt 4b w zakresie warunków, jakie muszą zostać spełnione by klient mógł powrócić do abonamentu Smart Cloud tzn. limit zamówień i limit wywołań API wskazany w Cenniku nie może zostać osiągnięty w Okresie Rozliczeniowym obowiązywania Planu Abonamentowego Elastic CLOUD.

W IdoPay zmianie ulega definicja Merchanta. Od 1 sierpnia 2022r. z naszych usług płatniczych będą mogli korzystać również Merchanci ze Skandynawii (Dania, Szwecja, Finlandia) oraz Rumunii i Bułgarii. Nadal jednak jako tzw. mała instytucja płatnicza świadczymy usługi wyłącznie Merchantom posiadającym rachunki bankowe prowadzone przez banki mające siedzibę w Polsce. Dodatkowo, potwierdzona została możliwość wypowiadania w trybie natychmiastowym umów o świadczenie usług płatniczych Merchantom, którzy nie dostosowują się pomimo naszych próśb do istotnych wymogów, chociażby w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Ta ostatnia zmiana ma charakter techniczny (regulacyjny), w dotychczasowej praktyce byliśmy zmuszeni do korzystania z takiej możliwości w jednostkowych przypadkach.

Pełny tekst nowych dokumentów:

Regulamin IdoSell