Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoSell Shop od 1 marca 2020r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie IdoSell Shop.

Najważniejsze zmiany:

Wprowadzamy przede wszystkim wymagane prawem zmiany pod kątem realizowania usług płatniczych świadczonych w ramach IAI Pay, wymogów względem Merchantów oraz ich procesu weryfikacji.

Pełny tekst nowego dokumentu:

Regulamin usługi IdoSell Shop