Warunki użytkowania serwisu Zaufane Opinie IdoSell

DEFINICJE:

Sklep Internetowy - serwis internetowy, prezentujący Klientom asortyment oraz wszelkie informacje dotyczące sprzedaży i umożliwiające dokonywanie zakupów przez Internet;
Kupujący - podmiot dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym i następnie wystawiający opinię wraz z oceną punktową;
Opinie - subiektywne wypowiedzi i oceny punktowe przyznawane przez Kupującego dla Sklepu Internetowego;
Serwis Zaufane Opinie - serwis prowadzony przez Operatora, służący wyłącznie do prezentacji opinii i ocen punktowych Kupujących o Sklepach Internetowych, a dotyczących realizacji zamówień. Opinie te Kupujący przekazują bezpośrednio na strony Sklepów Internetowych, w których dokonywali zakupów;
Użytkownik - podmiot korzystający z Serwisu Zaufane Opinie;
Operator - IAI SA z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie, pod numerem: 0000751279;

DANE OSOBOWE

 1. Na przetwarzanie danych osobowych Klientów - Sklepy Internetowe zawierają z Operatorem odrębną umowę powierzenia i przetwarzania danych osobowych albowiem Operator jest właścicielem serwerów i oprogramowania wykorzystywanego przez Sklepy Internetowe.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. W Serwisie Zaufane Opinie umieszczane są wyłącznie opinie uprzednio umieszczone przez Klientów korzystających ze Sklepów Internetowych i będące w bazie danych Sklepów Internetowych. Kupujący ma możliwość filtrowania opinii w ramach danego Sklepu Internetowego według kryteriów: języka i oceny
 2. Opinie prezentowane przez Serwis Zaufane Opinie prezentowane są z bazy danych Sklepów Internetowych w taki sam sposób w jaki zostały udzielone przez Klientów
 3. Operator nie ma wpływu na treść umieszczanych Opinii i ocen punktowych, a także nie moderuje, nie monitoruje, nie weryfikuje wiarygodności ani zawartości merytorycznej ich w żaden sposób. Operator w Serwisie Zaufane Opinie - wyłącznie dokonuje prezentacji opinii znajdujących się w bazie danych Sklepów Internetowych bez możliwości ingerencji w ich treść.
 4. Opinie i oceny punktowe dokonywane przez Klientów - nie są merytorycznie weryfikowane przez Operatora. Kupujący wyłącznie ponosi odpowiedzialność za swoją wypowiedź dokonaną w ramach wyrażenia Opinii.
 5. Serwis Zaufane Opinie nie wymaga logowania ani podawania danych osobowych.
 6. Wszelka treść i forma Serwisu Zaufane Opinie, a w szczególności grafiki, kod strony oraz stanowią własność intelektualną Operatora. Wszelkie wykorzystanie przez osoby trzecie tej własności bez wyraźnej zgody IAI S.A. w Szczecinie jest zabronione i będzie powodowało odpowiedzialność odszkodowawczą.
 7. Uniemożliwienie dostępu do Opinii w związku z jej niezgodnością z przepisami prawa następuje na podstawie otrzymanej przez Operatora wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawności danych (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu Operator upoważniony jest do zablokowania Opinii w całości lub części.

REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące działania Serwisu Zaufane Opinie, jeżeli zauważył niezgodność działania serwisu z Regulaminiem. Reklamacja powinna być przesłana na adres office@idosell.com lub na adres Operatora wskazany w niniejszym Regulaminie. Operator zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na reklamację w formie poczty elektronicznej.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W przypadku braków w zgłoszeniu reklamacji Operator wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 3. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni. Jeżeli z jakiś powodów reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona, Użytkownik zostanie o tym poinformowany.
 4. Wszelkie spory i roszczenia wynikłe na tle korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Użytkownika. Prawem właściwym dla kwestii wymienionych w Regulaminie jest prawo polskie.
 5. W przypadku pytań, wątpliwości lub uwag zgłaszanych przez Użytkownika, Operator prosi o kontakt pod adresem e-mail: office@idosell.com