Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Nowy model kontroli klauzul niedozwolonych w e-sklepach

Model kontroli klauzul niedozwolonych w sklepie internetowym


Nowelizacja ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie 17 kwietnia znacząco wzmacnia kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Najistotniejszą zmianą z punktu widzenia sprzedawców internetowych jest nowy model kontroli w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (czyli np. uznanie wpisu w regulaminie sklepu za klauzulę niedozwoloną lub abuzywną). Eksperci Trusted Shops przygotowali bezpłatny raport, który podsumowuje nadchodzące zmiany.

Unijna dyrektywa 93/13/EWG nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek zapewnienia stosownych i skutecznych środków mających na celu zapobieganie stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach zawieranych przez sprzedawców i dostawców z konsumentami. Tymczasem w Polsce już od dłuższego czasu wskazywano na nieefektywność dotychczasowego modelu eliminowania z obrotu tzw. klauzul niedozwolonych. Skomplikowany model postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone sprawił, że pojawiły się głosy postulujące zmianę dotychczasowego modelu. Efektem prac jest nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Od 17 kwietnia bieżącego roku to Prezes UOKiK w decyzji administracyjnej, a nie jak dotychczas Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), rozstrzyga o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy i zakazuje jego dalszego wykorzystywania. Dotychczasowe skomplikowane postępowanie sądowe zastąpione zostało postępowaniem administracyjnym.

Ponadto sama procedura wszczynania postępowania została znacznie uproszczona. W znacznej większości przypadków (poza realizacją roszczeń indywidualnych) konsumenci nie muszą składać pozwów. Wystarczające jest jedynie złożenie zawiadomienia do UOKiK, który na jego podstawie może podjąć dalsze działania we własnym zakresie.

Jednocześnie kara za stosowanie wpisów niedozwolonych została utrzymana na tym samym poziomie. Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym wydanie decyzji.

Więcej informacji na temat zmian znajdziesz w bezpłatnym raporcie Trusted Shops dostępnym na tej stronie.