Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Nowe niedozwolone klauzule według UOKiK - sierpień 2013r.

Trusted Shops co miesiąc przedstawia klauzule, które dopisano do rejestru niedozwolonych klauzul, a które mogą dotyczyć również sklepów internetowych. W sierpniu wpisano do rejestru ponad 160 nowych klauzul, w tym 65 z zakresu handlu elektronicznego. Bądź na bieżąco i sprawdź, czy przypadkiem nie stosujesz ich w Twoim sklepie.

Klauzule niedozwolone wpisane w sierpniu 2013r.

Reklamacje

Do rejestru wpisano 6 nowych niedozwolonych klauzul dotyczących reklamacji, w tym 4 klauzule dotyczące sposobu reklamacji uszkodzonych przesyłek, które nakładają na konsumenta obowiązek spisania protokołu szkody, jak np.:

 • Numer wpisu 5099, data wpisu 02.08.2013: Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

Takie klauzule wpisywano już wielokrotnie do rejestru niedozwolonych klauzul, gdyż ograniczają odpowiedzialność sklepu wobec konsumenta i naruszają m. in. art. 385(3) pkt 2 kodeksu cywilnego. Należy więc pamiętać, że nie można uzależniać rozpatrywania reklamacji od spisania protokołu szkody.

W pozostałych klauzulach z zakresu reklamacji, skrócono m.in. czas, w którym konsument może zareklamować wadliwy towar w sposób niezgodny z prawem.

 • Numer wpisu 5110, data wpisu 02.08.2013: Towary wadliwe lub uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki pod adres xxx.

Prawo do odstąpienia od umowy

W sierpniu ponownie wpisano do rejestru 14 klauzul dotyczących prawa do odstąpienia od umowy, w tym 9 klauzul, które w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ograniczają zwracaną konsumentowi kwotę do ceny samego towaru. Jedyne koszty, które konsument ponosi w przypadku wykonania przez niego prawa do odstąpienia od umowy, to bezpośrednie koszty zwrotu towarów (m.in. według orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE). Oznacza to, że należy zwrócić konsumentowi całą wpłaconą kwotę łącznie z kosztami dostawy towaru do konsumenta.

 • Numer wpisu 5093, data wpisu 02.08.2013: Jeżeli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy)….

Poza tym do rejestru wpisano jeszcze 2 klauzule, która nakładają na konsumenta obowiązek zwrotu towaru wyłącznie w oryginalnym opakowaniu lub w stanie nieużywanym. Należy pamiętać, że konsument ma prawo zapoznać się z towarem. W tym zakresie może – o ile jest to konieczne – zmienić towar w granicach zwykłego zarządu. Opisując prawo do odstąpienia od umowy najlepiej ściśle trzymać się wymogów i nie zmieniać brzmienia odpowiednich zapisów.

 • Numer wpisu 5092, data wpisu 02.08.2013: Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu.

W dodanych w sierpniu klauzulach z zakresu prawa do odstąpienia od umowy często sklepy zamieszczały niepoprawne informacje odnośnie wzajemnego zwrotu świadczeń w sytuacji, gdy konsument odstąpi od umowy. Według art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów „zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni”. Ten 14-dniowy okres obowiązuje obie strony, tzn. konsument ma obowiązek odesłać zakupiony towar, a sklep powinien zwrócić wpłacone pieniądze nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia konsumenta od umowy.

 • Numer wpisu 5115, data wpisu 05.08.2013: Za zwrócone produkty zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru na wskazany adres lub rachunek (razem z towarem należy zwrócić oryginalną fakturę).

Błędy w opisach produktów

Do rejestru niedozwolonych klauzul wpisano jeszcze 4 niedozwolone klauzule, w których sklep nie odpowiada za błędy w opisach produktów. Takie zapisy są niedozwolone, ponieważ nie można pozbawić konsumenta m.in. prawa do reklamacji zakupionego towaru, jako niezgodnego z zawartą umową.

 • Numer wpisu 5090, data wpisu 02.08.2013: Zdjęcia i opisy produktu mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do reklamacji.

Opóźniona dostawa i uszkodzone przesyłki

Poza tym do rejestru wpisano jeszcze 14 niedozwolonych klauzul, które dotyczą odpowiedzialności za opóźnioną dostawę lub za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki, jak np.:

 • Numer wpisu 5098, data wpisu 02.08.2013: Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmę kurierską, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania poczty lub firm kurierskich".
 • Numer wpisu 5152, data wpisu 07.08.2013: Zgodnie z prawem powszechnym przewoźnik odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, które powstało w okresie od jej przyjęcia do przewozu, aż do wydania, a także za opóźnienie w jej przewozie. XXX zrzeka się prawa dochodzenia roszczeń na rzecz adresata w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. W tym przypadku XXX zobowiązuje się dostarczyć niezbędne dokumenty świadczące o wydaniu przesyłki"

Przy takich zapisach należy zwrócić uwagę, że sklep zasadniczo ponosi odpowiedzialność za realizację zakupu konsumenta. Sklep przy tym wykonuje dostawę towaru poprzez innego przedsiębiorcę. Dlatego też jedynie sklep, który zawarł umowę z dostawcą towaru, może egzekwować prawa wynikające z tej umowy.

Właściwość miejscowa sądu oraz zmiana regulaminu

W sierpniu wpisano do rejestru 7 niedozwolonych klauzul narzucających konsumentom właściwość miejscową sądu w sposób niezgodny z prawem oraz 10 klauzul zastrzegających sklepowi prawo do zmiany regulaminu, jak np.:

 • Numer wpisu 5071, data wpisu 01.08.2013: Wszystkie sprawy sporne strony, których nie uda się rozwiązać na drodze polubownej, rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.
 • Numer wpisu 5106, data wpisu 02.08.2013: Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w serwisie xxx. Firma xxx zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników.

Dalsze niedozwolone klauzule

Do rejestru niedozwolonych klauzul wpisano jeszcze następujące klauzule, które ograniczają odpowiedzialność sprzedawcy w sposób niezgodny z prawem.

 • Numer wpisu 5067, data wpisu 01.08.2013: Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 • Numer wpisu 5100, data wpisu 02.08.2013: Apteka internetowa zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku: a podania danych budzących wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie.
 • Numer wpisu 5146, data wpisu 07.08.2013: "(…) Błędnie wskazana cena czy też opóźnienie w aktualizacji nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy.

Podsumowanie

Jeżeli jedna (lub więcej) z wymienionych klauzul wygląda znajomo, należy koniecznie sprawdzić regulamin, aby wykluczyć, że takie lub podobne klauzule są używane w Twoim sklepie. O ile istnieją wątpliwości, należy się skonsultować z prawnikiem.
Szczegółowe informacje dla sklepów internetowych o wymaganiach prawa e-commerce w Polsce oraz różne wzory tekstów prawnych można znaleźć także w Podręczniku Trusted Shops, który można otrzymać bezpłatnie po zamówieniu biuletynu informacyjnego pod tym adresem.

Niezależnie od tego, regulamin sklepu powinien być regularnie sprawdzany i w razie potrzeby dostosowany do obowiązujących przepisów. Zwracamy uwagę na to, że dzięki uprzejmości Trusted Shops, oficjalnego partnera IAI, 2 tygodnie temu udostępniliśmy wyłącznie dla klientów IAI nową wersję materiału wyjściowego do opracowania regulaminu zgodnego z aktualnym rejestrem klauzul niedozwolonych.