Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Nowe niedozwolone klauzule według UOKiK - sierpień 2012r.

Trusted Shops co miesiąc przedstawia klauzule wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, które mogą dotyczyć również sklepów internetowych. W sierpniu wpisano do rejestru ponad 240 nowych klauzul, w tym ponad 90 klauzul z zakresu handlu elektronicznego. Bądź na bieżąco i sprawdź, czy przypadkiem nie stosujesz ich w Twoim sklepie. Ich stosowanie może grozić pozwem. Ostatnio temat znowu stał się gorący, dzięki wznowieniu aktywności kancelarii (patrz "Przetacza się kolejna fala pozwów za klauzule niedozwolone").

Reklamacje

Zasadniczo należy pamiętać, że postępowanie w sytuacji reklamacji różni się od postępowania w przypadku odstąpienia od umowy. Najlepiej więc mieć osobne zapisy w regulaminie i nie mieszać tych przepisów. Do rejestru wpisano nowe niedozwolone klauzule dotyczące reklamacji, które ograniczają prawa klienta w sposób niezgodny z prawem. Należy więc sprawdzić, czy przypadkiem w sklepie nie są stosowane następujące (lub podobne) klauzule:

 • Numer wpisu 3466, data wpisu 01.08.2012: Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego towaru na własny koszt.
 • Numer wpisu 3545, data wpisu 08.08.2012: W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy z zagranicy termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych.
 • Numer wpisu 3627, data wpisu 21.08.2012: Aby reklamacja została uwzględniona rzeczywisty wygląd produktu musi w rażący sposób odbiegać od opisu i zdjęć produktu w galerii.
 • Numer wpisu 3683, data wpisu 30.08.2012: Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu nie może być podstawą roszczeń Kupującego wobec sklepu Internetowego XXX.
 • Numer wpisu 3685, data wpisu 30.08.2012: Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego, które znajduje się na stronie sklepu tutaj, zostanie nadany numer reklamacji -numer RMA, który można uzyskać wypełniając.

Należy pamiętać, że nie można zmieniać prawa w zakresie postępowania reklamacyjnego na niekorzyść konsumenta. Zasadniczo w sytuacji, gdy towar jest wadliwy, klient musi zgłosić/poinformować o tym sprzedawcę w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową. O ile sprzedawca nie ustosunkował się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną (art. 8 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej).

Prawo do odstąpienia od umowy

Nie można również ograniczyć możliwości odstąpienia od umowy nakładając konsumentom dodatkowe obowiązki utrudniające zwrot lub zniechęcające konsumenta od odstąpienia od umowy. Takie klauzule, które zobowiązują konsumenta np. do przestrzegania pewnego postąpienia (wysłanie towaru za pomocą konkretnej firmy lub konkretnym sposobem) ograniczają prawo od odstąpienia od umowy w sposób niezgodny z prawem. Dlatego wpisano do rejestru także następującą klauzule:

 • Numer wpisu 3557, data wpisu 08.08.2012: Zwracany produkt nie może mieć jednak śladów używania.
 • Numer wpisu 3575, data wpisu 08.08.2012: Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka.
 • Numer wpisu 3582, data wpisu 09.08.2012: Zwrot towaru może być zrealizowany tylko wówczas, gdy towar nie był zamawiany na zamówienie, nie był użytkowany, jest oryginalnie zapakowany, a opakowanie nie jest zniszczone, zamoknięte itp. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, nieoryginalnego opakowania lub śladów użytkowania towaru Sprzedający rości sobie prawo odmowy przyjęcia towaru.
 • Numer wpisu 3689, data wpisu 30.08.2012: Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku (...).

Należy pamiętać, że ewentualne koszty ponoszone przez konsumenta w przypadku wykonywania przez niego prawa odstąpienia od umowy ograniczają się do bezpośrednich kosztów zwrotu towarów (m.in. według orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE). Dlatego wpisano do rejestru także następującą klauzule:

 • Numer wpisu 3541, data wpisu 08.08.2012: Sklep zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty pomniejszonej jednak o koszty wysyłki w ciągu 14 dni roboczych.
 • Numer wpisu 3576, data wpisu 08.08.2012: W przypadku gdy zwracany towar został dostarczony z zerowym kosztem dostawy - koszt dostawy zostanie odliczony od ceny towaru.
 • Numer wpisu 3615, data wpisu 17.08.2012: W przypadku spełnienia przez Klienta warunków związanych z odstąpieniem od umowy przelew w wysokości wartości zakupionych towarów zostanie zwrócony Klientowi w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Pieniądze za zwrócony towar Klient otrzyma przelewem na wskazany w Oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer rachunku bankowego. Koszty związane z dostawą i odesłaniem towaru ponosi Klient.

Proszę też pamiętać, że według art. 7 ust 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów "zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni." Ten okres 14-dniowy obowiązuje obydwie strony, tzn. konsument ma obowiązek odesłać zakupiony towar, a sklep powinien zwrócić wpłacone pieniądze nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia konsumenta od umowy.

Właściwość miejscowa sądu oraz zmiana regulaminu

W sierpniu wpisano do rejestru ponad 40 niedozwolonych klauzul, narzucających konsumentom właściwość miejscową sądu w sposób niezgodny z prawem lub zastrzegających sklepowi prawo do zmiany regulaminu, jak np.

 • Numer wpisu 3491, data wpisu 06.08.2012: Serwis XXX zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia o tym fakcie.
 • Numer wpisu 3613, data wpisu 17.08.2012: Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów między Sprzedawcą a Kupującym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Opóźniona dostawa oraz uszkodzone przesyłki

Poza tym do rejestru wpisane zostały jeszcze niedozwolone klauzule, które dotyczą odpowiedzialności za opóźnioną dostawę przesyłek, jak np.:

 • Numer wpisu 3498, data wpisu 06.08.2012: Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z niedotrzymania terminów przez firmy realizujące dostawę do klienta (Poczta Polska, UPS).

Do rejestru wpisana została jeszcze niedozwolonych klauzul, które dotyczą sposobu reklamacji uszkodzonych przesyłek nakładając konsumentowi obowiązek spisania protokołu szkody, jak np.:

 • Numer wpisu 3555, data wpisu 08.08.2012: Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej protokołu szkody.
 • Numer wpisu 3626, data wpisu 21.08.2012: Uszkodzenie przesyłki powinno być podczas odbioru potwierdzone pisemnie w urzędzie pocztowym lub u przedstawiciela Poczty Polskiej, a w przypadku przesyłki kurierskiej notatka o uszkodzeniu powinna mieć podpis pracownika firmy dostarczającej przesyłkę.

Przy takich zapisach należy zwrócić uwagę, że konsument zawiera umowę ze sklepem. Nie ma on żadnych relacji z dostawcą towaru. Umowę z dostawcą towaru ma natomiast sklep. W momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży na odległość sklep zobowiązuje się do dostarczenia towaru, więc nie może przenosić tych zobowiązań na inną firmę.

Informacje o cenach i produktach

Do rejestru niedozwolonych klauzul wpisano jeszcze następujące klauzule, które dotyczą sposobu opisu produktów i w sklepie podanych cen, jak np.:

 • Numer wpisu 3584, data wpisu 09.08.2012: Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek w opisach i cenach towarów.
 • Numer wpisu 3669, data wpisu 30.08.2012: Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.
 • Numer wpisu 3682, data wpisu 30.08.2012: XXX dokłada wszelkich starań, aby dane techniczne, zdjęcia i opisy produktów dostępnych w sklepie były zgodne z rzeczywistością. Natomiast nie odpowiada za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę dokonaną przez producenta.

Dalsze niedozwolone klauzule

Do rejestru niedozwolonych klauzul wpisano jeszcze następujące klauzule, które mogą dotyczyć również sklepów internetowych:

 • Numer wpisu 3479, data wpisu 01.08.2012: XXX zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku podania danych budzących wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie (...).
 • Numer wpisu 3522, data wpisu 06.08.2012: Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep.
 • Numer wpisu 3571, data wpisu 08.08.2012: Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem
 • Numer wpisu 3651, data wpisu 21.08.2012: Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za utratę danych klienta i związane z tym konsekwencje.

Podsumowanie

Jeżeli jedna (lub więcej) z wymienionych klauzul wygląda znajomo, należy koniecznie sprawdzić regulamin, aby wykluczyć, że takie lub podobne klauzule są używane w Twoim sklepie. O ile istnieją wątpliwości, należy się skonsultować z prawnikiem.
Szczegółowe informacje dla sklepów internetowych o wymaganiach prawa e-commerce w Polsce oraz różne wzory tekstów prawnych można znaleźć także w Podręczniku Trusted Shops, który można otrzymać bezpłatnie po zamówieniu biuletynu informacyjnego pod tym adresem.
Niezależnie od tego, regulamin sklepu powinien być regularnie sprawdzany i w razie potrzeby dostosowany do obowiązujących przepisów.

Zobacz również "Nowe niedozwolone klauzule według UOKiK - kwiecień 2012r.".