Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Nowe niedozwolone klauzule według UOKiK - luty 2013r. oraz dostępny raport za cały rok

Nowe niedozwolone klauzule 2012. Raport Trusted Shops

Nie chcesz, żeby Twój sklep internetowy dostał karę od UOKiK i płacił za stosowanie klauzul niedozwolonych w regulaminie? W raporcie znalazło się zestawienie klauzul, które najczęściej pojawiały się w rejestrze UOKiK w ubiegłym roku oraz wyjaśnienia, dlaczego zapisy te zostały uznane za niedozwolone i praktyczne wskazówki, jak uniknąć problemów z klauzulami.

Klauzule niedozwolone wpisane w lutym 2013r.

Tylko w lutym 2013 r. wpisano do rejestru 111 nowych klauzul, w tym 24 z zakresu handlu elektronicznego. Prosimy koniecznie sprawdzić, czy przypadkiem nie stosujecie ich Państwo w Twoim sklepie:

Reklamacje

Często spotyka się w regulaminach sklepów internetowych klauzule zmieniające prawa w zakresie postępowania reklamacyjnego na niekorzyść konsumenta. W następujących klauzulach np. ograniczano możliwość reklamacji wadliwych produktów. O ile towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, to konsument może zażądać nieodpłatną naprawę albo wymianę towaru na nowy, chyba że naprawa albo wymiana nie są możliwe lub wymagają nadmiernych kosztów (Art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej).

  • Numer wpisu 4253, data wpisu 18.02.2013: Reklamacji nie podlegają (…) produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne.
  • Numer wpisu 4292, data wpisu 22.02.2013: Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w obuwiu nie zużytym.
  • Do rejestru wpisano również klauzule dotyczące sposobu reklamacji uszkodzonych przesyłek, które nakładają na konsumenta obowiązek spisania protokołu szkody, jak np.: Numer wpisu 4223, data wpisu 01.02.2013: Protokół reklamacji spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji. Takie klauzule wpisano już wielokrotnie do rejestru niedozwolonych klauzul, gdyż ograniczają odpowiedzialność sklepu wobec konsumenta i naruszają m. in. art. 385(3) pkt 2 kodeksu cywilnego. Należy więc pamiętać, że nie można uzależniać rozpatrywania reklamacji od spisania protokołu szkody.

Prawo do odstąpienia od umowy

W lutym wpisano do rejestru ponownie klauzule, które w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ograniczają zwracaną konsumentowi kwotę do ceny samego towaru. Jedyne koszty, które konsument ponosi w przypadku wykonywania przez niego prawa do odstąpienia od umowy, to bezpośrednie koszty zwrotu towarów (m.in. według orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE). Oznacza to, że należy zwrócić konsumentowi całą wpłaconą kwotę łącznie z kosztami dostawy towaru do konsumenta.

  • Numer wpisu 4226, data wpisu 07.02.2013: Nie pobieramy żadnych opłat manipulacyjnych za zwrot towaru. Jedyne koszty związane z tym procesem to koszty firmy przewozowej kurier lub Poczta Polska, które pokrywa Nabywca w obie strony.

Opóźniona dostawa przesyłki

Poza tym do rejestru wpisanych zostało jeszcze 5 niedozwolonych klauzul, które dotyczą odpowiedzialności za opóźnioną dostawę, jak np.:

  • Numer wpisu 4299, data wpisu 22.02.2013: Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

Przy takich zapisach należy zwrócić uwagę, że sklep zasadniczo ponosi odpowiedzialność za realizację zakupu konsumenta. Sklep przy tym wykonuje dostawę towaru poprzez innego przedsiębiorcę. Dlatego też jedynie sklep, który zawarł umowę z dostawcą towaru, może egzekwować prawa wynikające z tej umowy.

Właściwość miejscowa sądu oraz zmiana regulaminu

W lutym wpisano do rejestru 5 niedozwolonych klauzul narzucających konsumentom właściwość miejscową sądu w sposób niezgodny z prawem oraz 6 klauzul zastrzegających sklepowi prawo do zmiany regulaminu jak np.

  • Numer wpisu 4251, data wpisu 13.02.2013: Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  • Numer wpisu 4286, data wpisu 22.02.2013: […] zastrzegamy sobie prawo własnej interpretacji oraz zmian niniejszego regulaminu.

Dalsze niedozwolone klauzule

Do rejestru niedozwolonych klauzul wpisano jeszcze następujące klauzule, które mogą dotyczyć również sklepów internetowych:

  • Numer wpisu 4225, data wpisu 01.02.2013: Podanie nieprawdziwych danych nt przesyłki lub zapakowanie jej bez zachowania wytycznych zwalnia Operatora i Przewoźnika z odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki.
  • Numer wpisu 4255, data wpisu 18.02.2013: Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym firmy xxx oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
  • Numer wpisu 4268, data wpisu 22.02.2013: Operator ma prawo do usunięcia konta zarejestrowanego Klienta bez podania przyczyny.

Podsumowanie

Jeżeli jedna (lub więcej) z wymienionych klauzul wygląda znajomo, należy koniecznie sprawdzić regulamin, aby upewnić się, że takie lub podobne klauzule nie są używane w Twoim sklepie. O ile istnieją wątpliwości, należy skonsultować się z prawnikiem.
Szczegółowe informacje dla sklepów internetowych o wymaganiach prawa e-commerce w Polsce oraz różne wzory tekstów prawnych można znaleźć także w Podręczniku Trusted Shops.

Niezależnie od tego, regulamin sklepu powinien być regularnie sprawdzany i w razie potrzeby dostosowany do obowiązujących przepisów.