Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Nowe niedozwolone klauzule według UOKiK - grudzień 2012r.

Trusted Shops co miesiąc przedstawia klauzule, które dopisano do rejestru niedozwolonych klauzul, a które mogą dotyczyć również sklepów internetowych. W grudniu wpisano do rejestru ponad 90 nowych klauzul, w tym 38 z zakresu handlu elektronicznego. Bądź na bieżąco i sprawdź, czy przypadkiem nie stosujesz ich w Twoim sklepie.

Prawo do odstąpienia od umowy

W grudniu wpisano do rejestru wiele klauzul ograniczających prawo do odstąpienia od umowy w sposób niezgodny z prawem. Większość wpisanych klauzul ogranicza zwracaną konsumentowi kwotę do ceny samego towaru. Jedyne koszty, które konsument ponosi w przypadku wykonywania przez niego prawa do odstąpienia od umowy, to bezpośrednie koszty zwrotu towarów (m.in. według orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE). Oznacza to, że należy zwrócić konsumentowi całą wpłaconą kwotę łącznie z kosztami dostawy towaru do konsumenta.

  • Numer wpisu 4152, data wpisu 31.12.2012: Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Koszty dostawy i odesłania nie podlegają zwrotowi. W przypadku realizacji przesyłki na koszt sklepu ("Darmowa Przesyłka"), przysługuje prawo potrącenia kosztów poniesionych przez sklep od wartości zwracanego produktu przy wyliczeniu ostatecznej kwoty podlegającej zwrotowi.

Poza tym do rejestru wpisano jeszcze następującą klauzule, która nakłada na konsumenta obowiązek przestrzegania pewnego sposobu postąpienia w sytuacji odstąpienia od umowy:

  • Numer wpisu 4133, data wpisu 20.12.2012: Z towarem należy zwrócić paragon zakupu, jeżeli został wystawiony. Klient przed wysyłką towaru musi powiadomić za pomocą email oraz telefonicznie pracownika XXX o fakcie nadania przesyłki. Brak powiadomienia może oznaczać nie odebranie przesyłki.

Należy pamiętać, że nie można utrudniać konsumentowi odstąpienia od umowy narzucając mu konkretny tryb postępowania.

Reklamacje

Często spotyka się w regulaminach sklepów internetowych klauzule zmieniające prawa w zakresie postępowania reklamacyjnego na niekorzyść konsumenta. W następującej klauzuli np. skracano ustawowy termin, w którym klient musi zgłosić/poinformować sprzedawcę o niezgodności towaru z umową. Według ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej okres ten wynosi 2 miesiące od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

  • Numer wpisu 4086, data wpisu 07.12.2012: Pozostałe przypadki reklamacji Kupujący jest zobowiązany zgłosić w przeciągu 3 dni od otrzymania przesyłki.

Do rejestru wpisano również klauzule dotyczące sposobu reklamacji uszkodzonych przesyłek, które nakładają konsumentowi obowiązek spisania protokołu szkody, jak np.:

  • Numer wpisu 4147, data wpisu 21.12.2012: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, fakt ten należy zgłosić przewoźnikowi, rozpakować ją i spisać w jego obecności protokół zniszczenia. Tylko w tym przypadku uznajemy reklamację wynikłą z tytułu wad powstałych podczas transportu.

Takie klauzule wpisano już wielokrotnie do rejestru niedozwolonych klauzul, gdyż ograniczają odpowiedzialność sklepu wobec konsumenta i naruszają m. in. art. 385(3) pkt 2 kodeksu cywilnego. Należy więc pamiętać, że nie można uzależniać rozpatrywania reklamacji od spisania protokołu szkody.

Opóźniona dostawa przesyłki

Poza tym do rejestru wpisanych zostało jeszcze 5 niedozwolonych klauzul, które dotyczą odpowiedzialności za opóźnioną dostawę, jak np.:

  • Numer wpisu 4101, data wpisu 11.12.2012: Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

Przy takich zapisach należy zwrócić uwagę, że sklep zasadniczo ponosi odpowiedzialność za realizację zakupu konsumenta. Sklep przy tym wykonuje dostawę towaru poprzez innego przedsiębiorcę. Dlatego też jedynie sklep, który zawarł umowę z dostawcą towaru, może egzekwować prawa wynikające z tej umowy.

Właściwość miejscowa sądu oraz zmiana regulaminu

W grudniu wpisano do rejestru 10 niedozwolonych klauzul narzucających konsumentom właściwość miejscową sądu w sposób niezgodny z prawem oraz 4 klauzule zastrzegające sklepowi prawo do zmiany regulaminu jak np.

  • Numer wpisu 4135, data wpisu 21.12.2012: Jeśli jednak nie byłoby to satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.
  • Numer wpisu 4085, data wpisu 07.12.2012: XXX zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie xxx.

Dalsze niedozwolone klauzule

Do rejestru niedozwolonych klauzul wpisano jeszcze następujące klauzule, które mogą dotyczyć również sklepów internetowych:

  • Numer wpisu 4081, data wpisu 07.12.2012: Rezygnacja z zamówienia skierowanego już do realizacji skutkuje przepadkiem wpłaconej zaliczki. - Taki zapis m. in. narusza art. 7 pkt. 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, który zabrania pobierania zapłaty określonej sumy (tutaj wpłacona zaliczka) w sytuacji odstąpienia od umowy.
  • Numer wpisu 4146, data wpisu 21.12.2012: Pisma nieodebrane z powodu zmiany adresu bez powiadomienia XXX będą zostawione w aktach XXX ze skutkiem doręczenia.
  • Numer wpisu 4123, data wpisu 11.12.2012: W każdym wypadku odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości szkody rzeczywistej i nie będzie przekraczała każdorazowo mniejszej z wartości: czterokrotności kwoty złożonego zamówienia lub kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

Podsumowanie

Jeżeli jedna (lub więcej) z wymienionych klauzul wygląda znajomo, należy koniecznie sprawdzić regulamin, aby wykluczyć, że takie lub podobne klauzule są używane w Twoim sklepie. O ile istnieją wątpliwości, należy się skonsultować z prawnikiem.
Szczegółowe informacje dla sklepów internetowych o wymaganiach prawa e-commerce w Polsce oraz różne wzory tekstów prawnych można znaleźć także w Podręczniku Trusted Shops, który można otrzymać bezpłatnie po zamówieniu biuletynu informacyjnego pod tym adresem.
Niezależnie od tego, regulamin sklepu powinien być regularnie sprawdzany i w razie potrzeby dostosowany do obowiązujących przepisów.