Regulamin konkursu „Twój wymarzony sklep internetowy”

REGULAMIN KONKURSU ?Twój wymarzony sklep internetowy? (dalej ?Regulamin?)

§1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. ?Konkurs? ? konkurs prowadzony pod nazwą ?Twój wymarzony sklep internetowy? na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. ?Organizator? ? organizatorem Konkursu jest IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie (70-064), przy ul. Piastów 30, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Szczecina, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Szczecina, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000325245, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8522470967.
 3. ?Fundator? ? fundatorem nagrody w Konkursie jest IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie (70-064), przy ul. Piastów 30, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Szczecina, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Szczecina, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000325245, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8522470967.
 4. ?Uczestnik? ? firma biorąca udział w Konkursie.
 5. ?Komisja Konkursowa? ? inaczej jury konkursu, które stanowi Zarząd IAI S.A.
 6. ?Nagroda Główna? ? wdrożenie sklepu internetowego w usłudze IAI-Shop.com w pakiecie BASIC o wartości jednostkowej 1 966,77 złotych brutto (słownie: tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy brutto) zgodnie z regulaminem usługi, który znajduje się na stronie /pl/shop/terms/.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji usług IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie (70-064), przy ul. Piastów 30. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 16.02.2016 r. o godz. 09.00 i trwa do 23.02.2016 r. do godz. 23.59.
 2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. Otrzymanie kupony konkursowego będzie możliwe tylko i wyłącznie podczas Targów E-SOLUTIONS, które odbędą się 16-18 lutego 2016, w centrum targowo-wystawienniczym Warsaw Expo. Zgłoszenia nie będą możliwe w innym terminie i innej formie.
 4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda firma widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału: osoby fizyczne, firmy i osoby związane z Fundatorem umowami cywilnoprawnymi, osoby powiązane z pracownikami oraz firmami związanymi z Fundatorem umowami cywilnoprawnymi.
 6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 8. Uczestnik może zgłosić udział w Konkursie jeden raz.

§3 Zasady prowadzenia konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
  1. Odebrać kupon konkursowy od przedstawiciela IAI S.A., czyli od obsługi stanowiska A121 na Targach E-SOLUTIONS. Kupon konkursowy zawiera kod uprawniający do uczestnictwa w Konkursie.
  2. Zarejestrować konto na /pl/shop/register/, gdzie w polu ?Usługę odkryłem dzięki?:
   1. podać kod z kuponu konkursowego
   2. opisać wygląd lub działanie lub ideę sklepu internetowego, który Uczestnik planuje uruchomić (zwane dalej ?Opisem?).
  3. Rejestracja i aktywacja konta w serwisie IAI-Shop.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  4. W przypadku gdy Uczestnik już posiada aktywne konto w serwisie IAI-Shop.com, kod z kuponu konkursowego i Opis może przesłać drogą e-mailową na adres pr@iai-sa.com.
  5. Rejestracji i aktywacji konta oraz przesłania Opisu należy dokonać do 22.02.2016 do godz. 23.59.
 2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt 1-5 niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej ?Zgłoszeniem Konkursowym?).
 3. 3. Dnia 22.02.2016 spośród Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa wybierze 1 najlepszy lub najbardziej kreatywny Opis i nagrodzi Uczestnika, który otrzyma Nagrodę Główną.
 4. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
 5. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać języka lub innych środków wyrazu uznanych powszechnie za obraźliwe i niecenzuralne lub naruszające dobra osobiste innych osób.
 6. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 5 nie będą przyjmowane.
 7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania tylko wybranych przez siebie Zgłoszeń Konkursowych.
 9. Uczestnik przekazując Zgłoszenie Konkursowe udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie wykonanego Opisu przez IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie (70-064), przy ul. Piastów 30, w szczególności dodanie logo Fundatora, publikację Opisu w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

§4 Prawa autorskie

 1. Każdy Uczestnik, który sporządził Opis w ramach Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanego Opisu i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że wykonany Opis w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego Opisu przenoszone, na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

§5 Nagrody w konkursie i sposób ich przyznania

 1. W ramach Konkursu przewidziane są następująca Nagroda Główna, tj. wdrożenie sklepu internetowego w usłudze IAI-Shop.com w pakiecie BASIC o wartości jednostkowej 1 966,77 złotych brutto (słownie: tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy brutto).
 2. W trakcie trwania Konkursu, Komisją Konkursową, spośród Uczestników wybierze Zwycięzcę, który przekazał najlepszy Opis w oparciu o subiektywne kryterium kreatywności.
 3. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzcy Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagrody oraz terminu jej dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
 4. W Konkursie zostanie przyznana 1 Nagroda Główna.

§6 Zmiana regulaminu konkursu

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.

§7 Wejście w życie regulaminu konkursu

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 16.02.2016 r.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie (70-064), przy ul. Piastów 30. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagrody, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem Zwycięzcy Konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania - adresu do wysyłki nagrody, numeru NIP oraz adresu właściwego dla urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody) w Aplikacji Konkursowej oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Zwycięzcy Konkursu lub w przypadku gdy Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu działań marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§9 Ogłoszenie wyników, wydanie nagrody

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez ogłoszenie wyników za pomocą wiadomości e-mail dnia 23.02.2016.
 2. Nagrodzony Uczestnik Konkursu jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer NIP, adres urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący adres e-mail: pr@iai-sa.com. Jednocześnie Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na stronie internetowej /pl/shop/ wraz z podaniem jego imienia, nazwiska i miejscowości.
 3. Warunkiem odebrania nagrody jest skuteczne zamówienie sklepu internetowego w ramach usługi IAI-Shop.com, zgodnie z jej Regulaminem, oraz przekazanie wytycznych dotyczących wdrożenia.
 4. Realizacja Nagrody Głównej rozpocznie się do 30 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
 5. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.
 6. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego) lub zrzeczenia się jej na inną osobę prawną lub fizyczną.

§10 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem ?Konkurs - Twój wymarzony sklep internetowy? na następujący adres: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie (70-064), przy ul. Piastów 30 lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: pr@iai-sa.com, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Rozstrzygnięcie reklamacji jest ostateczne i nie podlega dalszemu procedowaniu.
 6. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej /pl/shop/competitions/e-solutions-2016/terms-and-conditions/ przez cały okres trwania Konkursu.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.