Time & Material

W IAI rozliczamy się w trybie Time & Material, tzn. za przepracowany czas. Zapoznaj się z szczegółowym opisem tej formy rozliczeń i sprawdź dlaczego jest to najlepsze dla Ciebie rozwiązanie!

Czym jest Time & Material

To sposób rozliczania prac gdzie zleceniodawca płaci za faktycznie przepracowany czas nad realizacją zlecenia zgodnie z ustaloną stawką godzinową. Ta bardzo przejrzysta forma rozliczeń jest korzystna dla każdej ze stron oraz pozwala jeszcze efektywniej zarządzać projektami.

Przykładowe prace jakie wykonujemy w trybie Time & Material

Jak wygląda proces realizacji w szczegółach?

 1. Zgłaszasz nam swoje potrzeby, a nasz specjalista pomaga Ci w określeniu zakresu prac i przedstawia szacowaną czasochłonność i koszt wykonania.
 2. Realizacja zlecenia może odbyć się w trybach:
  1. W ramach prac kontraktowych możesz zlecić nam dowolne prace nad Twoim sklepem. W tym przypadku unikasz większych kolejek i praktycznie od zaraz jesteśmy w stanie pracować z Tobą nad rozwojem Twojego sklepu. Więcej o pracach kontaktowych przeczytasz na stronie.
  2. W ramach pakietu wdrożeniowego jako nasz nowy/obecny klient możesz zlecić nam wprowadzenie większych zmian w swoich sklepach, takich jak np. odświeżenie szablonu sklepu w ramach redesignu, który zalecamy wykonywać raz na kilka lat.
 3. W trakcie prac mogą wystąpić trzy możliwe scenariusze:
  1. Podczas realizacji okazuje się, że wytyczne nie były do końca precyzyjne, nie przewidywały dodatkowego scenariusza lub sytuacji, na którą natrafili developerzy. W takim przypadku niezbędna jest ponowna kalkulacja czasochłonności po opracowaniu rozwiązania ze zleceniodawcą.
  2. Podczas realizacji zleceniodawca chciałby uwzględnić dodatkowe elementy lub wprowadzić modyfikacje do już wykonanych prac. W obu przypadkach niezbędne jest doprecyzowanie nowych ustaleń i dokonanie ponownej kalkulacji czasochłonności zlecenia.
  3. Prace przebiegają bez większych komplikacji zgodnie z ustaleniami.

  W przypadku punktów 1 i 2, po ponownym oszacowaniu czasochłonności może okazać się, że:
  1. Zmiana nie ma większego wpływu na wcześniejsze szacunki i dopłata nie jest konieczna.
  2. Zmiana wpływa na czasochłonność i konieczna jest dopłata różnicy pomiędzy nową a wcześniejszą kalkulacją.
 4. Po zakończeniu prac, zlecenie jest rozliczane. Możliwe są tu dwa scenariusze:
  1. Prace zostały wykonane w zakładanej czasochłonności i zlecenie jest uznane za wykonane.
  2. Prace zostały zrealizowane szybciej, niż zakładana na początku czasochłonność, w zależności od rodzaju prac. Możliwe są tutaj dwa rozwiązania:
   1. Jeżeli zlecenie odbywało się w trybie „Standard”, niewykorzystane środki są zwracane na Twoje saldo i możesz je przeznaczyć na dowolne inne nasze usługi lub kolejne zlecenia.
   2. Jeżeli zlecenie odbywało się w ramach „pakietu wdrożeniowego” informujemy Cię o takiej sytuacji i proponujemy możliwe dodatkowe prace, tak abyś mógł(a) w pełni skorzystać z wykupionego czasu pracy specjalistów. Ponieważ w ramach pakietu koszt roboczogodziny podlega stawce promocyjnej, różnica nie jest zwracana na Twoje saldo, jednak nie oznacza to że Twoje środki przepadają, po prostu w ramach opłaconego pakietu możemy zrealizować dodatkowe rzeczy dla Twojego sklepu.
 5. Kiedy i jak zgłaszać uwagi do wykonanego zadania:
  1. Firma IAI udziela 60-dniowego okresu gwarancji na wykonywane prace. Okres ten jest liczony od dnia, w którym przekazywane są, w formie komunikatu, kompletne rezultaty prac wykonywanych w ramach zleconych prac serwisowych.
  2. Gwarancja na prace serwisowe jest niezależna od gwarancji na usługę. Problemy powstałe na skutek wykonywania prac serwisowych nie mogą być powodem reklamowania usługi, w tym np. jej niedostępności.
  3. Przedmiotem reklamacji może być w szczególności niezgodność efektu prac z ich przedmiotem i celem, niepoprawne wyświetlanie w przeglądarkach, nieuzasadnione wykonanie prac odbiegające od wytycznych lub projektu, nieuzasadnione niewykonanie prac, a także inne błędy, niezgodności czy problemy.
  4. Reklamację należy zgłosić w formie komunikatu, który powinien zawierać dokładny opis przedmiotu reklamacji oraz wszelkie dane mogące przyczynić się do diagnozy problemu. Po otrzymaniu komunikatu z reklamacją dokonujemy jej analizy w terminie 14 dni i powiadamiamy o wyniku w komunikacie. W przypadku uznania reklamacji informujemy Cię również o sposobie i terminie jej załatwienia.
  5. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dokonania merytorycznej analizy reklamacji złożonej po upływie terminu gwarancji lub z innych przyczyn bezzasadnej. W tej sytuacji powiadamiamy o odrzuceniu reklamacji, ograniczając się do podania powodów jak wyżej.
  6. W przypadku uznania reklamacji, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia jednostronnej decyzji, czy bezpłatnie usuniemy problem będący przedmiotem reklamacji, czy dokonamy zwrotu wynagrodzenia poniesionego przez Klienta na realizację prac serwisowych, przywracając stan sprzed zlecenia.
  7. W przypadku podjęcia decyzji o naprawie mającej na celu usunięcie problemu, wykonujemy te prace priorytetowo. Oznacza to wykonywanie prac poprawkowych przed wykonaniem kolejnych płatnych zleceń dla Klienta lub innych Klientów.
  8. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności takich jak nieobecność osoby obsługującej reklamację, siła wyższa - wskazujemy nowy termin usunięcia problemu lub wyznaczamy inną osobę z zespołu do tego zadania.
  9. W przypadku wykonania naprawy okres gwarancji na te prace wynosi 30 dni od dnia przekazania w formie komunikatu do Klienta kompletnych rezultatów prac. W przypadku wielokrotnych napraw okres gwarancji liczony jest od przekazania kompletnych rezultatów prac do ostatniej naprawy.
  10. Nie podlegają reklamacji:
   a) Ograniczenia funkcjonalne wynikające z obiektywnych ograniczeń w realizacji zlecenia, o których występowaniu przy zachowaniu należytej staranności nie wiedział ani Klient ani firma IAI i których realizacja nie byłaby możliwa do wykonania nawet przez najbardziej biegłą i doświadczoną osobę z zespołu IAI w takim czasie.
   b) Ograniczenia wynikające z udostępnionych założeń ogólnych do realizacji prac (np. problemy z wyświetlaniem w przeglądarkach internetowych celowo pominiętych ze względu na zbyt mały udział w rynku, poniżej 1%)
   c) Prace wykonane zgodnie z zaakceptowanym przez Klienta projektem, mockupami, w oparciu o rozwój wcześniejszej wersji.
   d) Niewydajna praca programu, wynikająca ze wzrostu ilości danych, chyba że w zleceniu była podana dokładna ilość danych dla jakich wykonywane zlecenie ma pracować i był przewidziany czas na przeprowadzenie testów wydajnościowych, a firma IAI potwierdziła, że w ramach zrealizowanego zlecenia taka ilość danych jest możliwa do obsłużenia.
   e) Problemy spowodowane przez inne programy, dodatki, zakłócenia itp., o których istnieniu Klient nie poinformował w zleceniu lub o których istnieniu w momencie rozpoczęcia wykonywania prac, firma IAI miała prawo nie wiedzieć.
  11. Po okresie gwarancji firma IAI uznaje, że prace zostały zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami Klienta i dokonał on odbioru wykonanych prac. Przy czym do uznania, że nastąpił odbiór prac, nie jest wymagane dodatkowe potwierdzenie przez Klienta.
  12. Klient przyjmuje do wiadomości, iż okres gwarancji ustanowiony jest z uwagi na racjonalizację kosztów obsługi, w szczególności z uwagi na fakt, iż po okresie gwarancji ustalenie przyczyn i źródła problemu (spowodowanych np. oddziaływaniem innych modułów, programów, zmian) jest zbyt kosztowne, problematyczne, a niekiedy i niemożliwe. Klient akceptuje ten fakt, dokonując zleceń prac serwisowych.
  13. Firma IAI ma prawo odmówić Klientowi, bez podania przyczyny, dokonania analizy źródła problemu, bez względu na rodzaj problemu i źródło jego powstania. Klient może jednak analizować i usuwać problem w oparciu o nowe zlecenie. Takie zlecenie powinno być dokonane w postaci nowego komunikatu, wskazującego na oczekiwania co do zmian jakie mają być wprowadzone do strony Klienta lub programu, w ujęciu całościowym.
  14. Firma IAI oświadcza, że wykonywane prace serwisowe są realizowane zgodnie z najlepszymi intencjami, uwzględniającymi ustalenia z Klientem, doświadczenie własne i zgodnie ze sztuką, uwzględniając zasady skalowalności, bezpieczeństwa i możliwości dalszego rozwoju funkcjonalności.
  15. Jeżeli Klient nie zgadza się z przyczyną odrzucenia reklamacji, powinien w osobnym komunikacie złożyć reklamację na zasadach ogólnych, wskazując numer komunikatu, który reklamuje. To zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez inną osobę, która zweryfikuje ocenę problemu dokonaną przez osobę wykonującą pracę serwisową.

  Dlaczego Time & Material jest dla Ciebie korzystne?

 • W tym trybie nie ma konieczności określania i przewidywania każdego drobnego aspektu realizacji, dzięki czemu możesz uniknąć tworzenia pełnej specyfikacji i rozpocząć realizację szybciej. Wystarczy na wstępie określić kluczowe wymagania oraz założenia biznesowe.
 • Niezależnie od tego czy zgłosisz swoje potrzeby w całości na samym początku czy też w trakcie, czasochłonność i koszt realizacji najczęściej będzie zbliżona. Po prostu nowe wytyczne powiększą realizację o czas niezbędny do ich wykonania. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad procesem realizacji zlecenia i ponosisz koszt faktycznie wykonanej pracy.
 • Finalnie uzyskujesz najniższą możliwą cenę profesjonalnie wykonanego zlecenia.
 • Wszelkie nieprzewidziane sytuacje są doprecyzowane w trakcie wykonywania prac przez nasz zespół produkcyjny, dzięki czemu nie musisz przewidywać wszystkiego na samym początku prac.