Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell Shop

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A. - 28 czerwca 2010

<p>Zarząd IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") informuje, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (<a href="http://www.iai-sa.com">http://www.iai-sa.com</a>) - na dzień <strong>28 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w kancelarii  notarialnej pani Bożeny Wójciak, przy ul. Bolesława Krzywoustego 69/10 w Szczecinie, z następującym porządkiem obrad:</strong></p><p><br />1.      Otwarcie WZ,<br />2.      Wybór Przewodniczącego WZ,<br />3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,<br />4.      Przyjęcie porządku obrad WZ,<br />5.      Wybór Komisji Skrutacyjnej,<br />6.      Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2009,  <br />7.      Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2009,<br />8.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,<br />9.      Powzięcie uchwały o pokryciu straty za 2009 rok,<br />10.  Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku,<br />11.  Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku,<br />12.  Zamknięcie obrad.<br /> <br />Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.<br />Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki:<a href="http://www.iai-sa.com"> https://www.idosell.com/pl/shop/</a><br /><br />Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"</p>

Załączniki:
Pobierz plikProjekty uchwal Walnego Zgromadzenia.pdf
Pobierz plikogłoszenie o WZ.pdf
Pobierz plikformularze-pozwalajace-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf