Struktua akcjonariatu IAI S.A.

Przedstawiamy liczbę oraz serie akcji IAI S.A.

Aktualna struktura Akcjonariatu IAI Spółka Akcyjna przedstawia się następująco:

W publicznyn obrocie na NewConnect znajdują się akcje serii B i C.

Struktura udziałów w kapitale zakładowym (stan na 14 października 2018 r.)

Łączna liczba akcji Udział Procentowy
Paweł Fornalski 5300324 64,98%
Sebastian Muliński 2021053 24,78%
MCI. PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 163125 2,00%
IAI S.A. (po skupie akcji własnych) 671733 8,24%
Razem 8156235 100,00%

Struktura głosów na WZA

WZA 29 czerwca 2018 roku podjęło uchwałę nr 10/2018/ZWZ o zniesieniu uprzywilejowania akcji imiennych IAI S.A., która została zatwierdzona i wpisana do KRS 12 października 2018 roku, co powoduje, że struktura głosów na WZA jest taka sama jak struktura udziałów.