Struktua akcjonariatu IAI S.A.

Przedstawiamy liczbę oraz serie akcji IAI S.A.

Aktualna struktura Akcjonariatu IAI Spółka Akcyjna przedstawia się następująco:

W publicznyn obrocie na NewConnect znajdują się akcje serii B i C.

Struktura udziałów w kapitale zakładowym (stan na 14 sierpnia 2018 r.)

Seria A Seria B i C(*) Łączna liczba akcji Udział Procentowy
Paweł Fornalski 4893750 529669 5423419 66,49%
Sebastian Muliński 1856250 209180 2062500 25,32%
Pozostali Akcjonariusze 0 667386 667386 8,18%
Razem 6750000 1406235 8156235 100,00%

(*) dopuszczone do obrotu na NewConnect

Struktura głosów na WZA

WZA 29 czerwca 2018 roku podjęło uchwałę nr 10/2018/ZWZ o zniesieniu uprzywilejowania akcji imiennych IAI S.A., jednak jeszcze oczekuje to na rejestrację w KRS. Po tej operacji struktura głosów będzie taka sama jak struktura udziałów kapitale. Do tej pory akcje serii A są imienne i uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2:1. W związku z tym struktura głosów na WZA przedstawiała się następująco:

Głosy na WZA Udział procentowy
Paweł Fornalski 10 317 169 69,21%
Sebastian Muliński 3 921 680 26,31%
Pozostali Akcjonariusze 667 386 4,48%
Razem 14 906 235 100%

Z uwagi na wprowadzenie akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu, dominujący akcjonariusze IAI S.A. tj. Paweł Fornalski (Prezes Zarządu) i Sebastian Muliński (Wiceprezes Zarządu) posiadający odpowiednio 66,67% i 25,29% udziału w kapitale zakładowym, złożyli zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności wszystkich posiadanych dotychczas akcji IAI Spółka Akcyjna. Akcjonariusze wymienieni powyżej zobowiązali się, że w terminie do dnia 30 września 2012 roku nie dokonają, nie obciążą oraz nie będą zawierać żadnych umów, które dotyczyłyby zbycia lub obciążenia jakiejkolwiek z posiadanych przez nich akcji serii A oraz B.