Struktua akcjonariatu IAI S.A.

Przedstawiamy liczbę oraz serie akcji IAI S.A.

Aktualna struktura Akcjonariatu IAI Spółka Akcyjna przedstawia się następująco:

W publicznyn obrocie na NewConnect znajdują się tylko akcje serii C.

Struktura udziałów w kapitale zakładowym

Seria A Seria B Seria C liczba Udział Procentowy
Paweł Fornalski 4893750 543750 0 5437500 66,67%
Sebastian Muliński 1856250 206250 0 2062500 25,29%
Pozostali Akcjonariusze 0 0 656235 656235 8,05%
Razem 6750000 750000 656235 8156235 100,00%


Struktura głosów na WZA

Akcje serii A są imienne i uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2:1. W związku z tym struktura głosów na WZA przedstawia się następująco:

Głosy na WZA Udział procentowy
Paweł Fornalski 10331250 69,31%
Sebastian Muliński 3918750 26,29%
Pozostali Akcjonariusze 656235 4,40%
Razem 14906235 100%

Z uwagi na wprowadzenie akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu, dominujący akcjonariusze IAI S.A. tj. Paweł Fornalski (Prezes Zarządu) i Sebastian Muliński (Wiceprezes Zarządu) posiadający odpowiednio 66,67% i 25,29% udziału w kapitale zakładowym, złożyli zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności wszystkich posiadanych dotychczas akcji IAI Spółka Akcyjna. Akcjonariusze wymienieni powyżej zobowiązali się, że w terminie do dnia 30 września 2012 roku nie dokonają, nie obciążą oraz nie będą zawierać żadnych umów, które dotyczyłyby zbycia lub obciążenia jakiejkolwiek z posiadanych przez nich akcji serii A oraz B.