Prognozy wyników finansowych IAI S.A. na najbliższe lata

Oto prognozy wybranych wyników finansowych sporządzone w 2009 roku.

Pamiętając o tym, że dla analityków i inwestorów informacje finansowe są niezwykle ważne, zebraliśmy dane kwartalne w jednym pliku, aby ułatwić Państwu ocenę naszej kondycji i wyników finansowych (obejmują okres od pierwszego kwartału 2009 do ostatniego kwartału, który był raportowany. Kwartalne wyniki finansowe IAI do analiz pochodzą z kolejnych raportów kwartalnych, nie są to dane badane przez biegłego rewidenta, jeżeli przy okazji pracy biegłego rewidenta zachodziły np. odpisy aktualizacyjne, te dane mogą tego nie zawierać. Takie odchylenia mogą dotyczyć ostatnich kwartałów roku, ale nie będą dotyczyć przychodów ze sprzedaży lub kosztów działalności operacyjnej).

plik Wyniki finansowe IAI do analiz

14 listopada 2016: Odwołanie prognoz przychodów Spółki

Zarząd IAI S.A. informuje, iż że zaistniała potrzeba odwołania prognoz opublikowanych na lata 2015 - 2016. Zarząd zwraca uwagę, że tempo wzrostu przychodów w 2016 roku jest wyższe niż w 2015 i systematycznie rośnie a rentowność Spółki najwyższa w historii. Wysoka rentowność pozwoli na dynamiczny rozwój Spółki i w kolejnych latach. Zarząd przewiduje dalszy wzrost tempa wzrostu przychodów. Zarząd wstrzymuje się z podaniem nowych prognoz.

28 stycznia 2015: Nowe prognozy IAI S.A. na lata 2015 - 2016

IAI S.A. opublikowała nowe, obowiązujące w latach 2015 i 2016 prognozy wyników. U podstaw prognoz leżą: wzrost rynku e-handlu i turystyki w internecie, wzrost sprzedaży wewnętrznej do klientów Spółki, szybsze niż średnia rynkowa wzrosty sprzedaży w obsługiwanych sklepach internetowych, większe niż w poprzednich latach wdrożenia, przychody z Wielkiej Brytanii oraz z IdoSell Booking.

Zaktualizowane prognozy finansowe podane są poniżej:
Rok 2015 ? przychody ze sprzedaży 18,5 miliona złotych.
Rok 2016 ? przychody ze sprzedaży 28 milionów złotych.

Dokładne omówienie prognoz znajduje się w komunikacie z 28 stycznia 2015 roku.

13 czerwca 2012: Nowe prognozy IAI S.A. na lata 2012 - 2014

IAI S.A. opublikowała dla inwestorów nowe prognozy wyników w latach 2012 - 2014. Wynikają one z dobrych wyników sprzedaż, wejścia na rynki zagraniczne oraz sprawnych prac nad projektem Service Emporium.

Rok 2012 - przychody ze sprzedaży 6 milionów złotych
Rok 2013 ? przychody ze sprzedaży 9,2 miliona złotych
Rok 2014 ? przychody ze sprzedaży 13,85 miliona złotych

Dokładne omówienie prognoz znajduje się w komunikacie z 13 czerwca 2012 roku.

9 stycznia 2012: aktualne prognozy IAI S.A.

Zaktualizowane prognozy finansowe podane są poniżej:

  1. Rok 2011 - przychody ze sprzedaży 4 miliony złotych; wynik netto 250 tys. zł.

Jednocześnie Zarząd poinformował o nie publikowaniu nowych prognoz na kolejne lata. Więcej o prognozach oraz opis przyczyn zmiany oczekiwanych wyników finansowych z 9 stycznia 2012 roku znajduje się w raporcie bieżącym z 9 stycznia 2012 roku

10 listopada 2010: aktualne prognozy IAI S.A.

Zaktualizowane prognozy finansowe podane są poniżej:

  1. Rok 2010 - przychody ze sprzedaży 3,2 miliona złotych; wynik netto 20 tys. zł,
  2. Rok 2011 - przychody ze sprzedaży 6,5 miliona złotych; wynik netto 500 tys. zł.

Więcej o prognozach oraz opis przyczyn zmiany oczekiwanych wyników finansowych 10 listopada 2010 roku znajduje się w raporcie bieżącym z 10 listopada 2010 roku

13 sierpnia 2010: Komentarz Zarządu do powyższych prognoz z Raportu Kwartalnego IAI S.A., za II kwartał 2010 opublikowanego 13 sierpnia 2010:

30 czerwca 2010 r. Spółka obsługiwała ponad 800 sklepów internetowych. Rośnie również tempo zamawiania nowych sklepów internetowych oraz wydajność Spółki przy obsłudze tych zamówień. Stale prowadzone są prace nad przygotowaniem ekspansji zagranicznej oraz powiększenia udziału w rynku polskim.

Usługa IAI-Shop.com przyniosła Spółce w drugim kwartale 2010 roku przychody wyższe o 54% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zarząd widzi rosnące zadowolenie obecnych klientów oraz wzrastający popyt na usługi ze strony nowych klientów.

Analizując dane finansowe i sprzedażowe po I półroczu 2010 Zarząd jest zdania, że realne jest osiągnięcie prezentowanych w Dokumencie Informacyjnym prognozowanych poziomów przychodów ze sprzedaży oraz liczby obsługiwanych sklepów. Dane sprzedażowe, szczególnie wzrost liczby obsługiwanych sklepów obserwowany w drugim i na początku trzeciego kwartału, pozwalają sądzić, że przychody na koniec 2010 roku mogą mieć wartość podobną do prognozowanej, a liczba obsługiwanych sklepów będzie wyższa niż prognozowana w Dokumencie Informacyjnym. Z dużą pewnością nie uda się wypełnić prognoz wyniku netto oraz EBITA na 2010 rok.

Przyczyną niższej od oczekiwanej rentowności Spółki jest realizacja strategii związanej z zamrożeniem i obniżeniem cen na niektóre usługi IAI-Shop.com oraz jednoczesnym inwestowaniem w nowe miejsca pracy. Zarząd - widząc możliwości szybszego inwestowania w bezpiecznej sytuacji finansowej Spółki - podjął zdecydowane kroki i zwiększył zatrudnienie. Celami takiej strategii są utrzymanie wysokiej dynamiki zwiększania udziału w rynku polskim oraz szybka i skuteczna realizacja wejścia na rynki zagraniczne.

Posiadane przez Spółkę zaplecze kapitałowe umożliwia bezpieczną realizację takiej strategii i - zdaniem Zarządu - doprowadzi do eliminacji części konkurencji i do dalszego wzmacniania się pozycji IAI jako jednego z liderów rynku. Obniżając i zamrażając ceny Spółce, udało się już pozyskać od konkurencji wielu nowych perspektywicznych klientów, których popyt na usługi oferowane przez Spółkę - zdaniem Zarządu - będzie się w krótkim czasie zwiększał, co powinno przełożyć się na wzrost rentowności.

16 grudnia 2009 Prognozy wybranych danych finansowych IAI S.A. na lata 2010-2013 przedstawione pierwotnie w Dokumencie Informacyjnym

Sporządzając prognozy finansowe, wykorzystano szacunkowe wielkości sprzedaży, oszacowane przez Zarząd IAI S.A., przy
założeniu realizacji celów emisyjnych, tj. przeniesieniu na rynki zagraniczne technologii oraz jej sprzedaż w lokalnej wersji językowej, za pośrednictwem spółek zależnych od IAI S.A. w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Francji.

Profity ekonomiczne od spółek zależnych będą zapewniały opłaty z tytułu świadczonych przez ośrodek centralny prac serwisowych oraz z tytułu dywidend.

Dane w tysiącach złotych.

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013
Przychody ze sprzedaży 4 486 7 053 9 697 12 373
EBITDA 1 643 3 460 5 442 7 102
Wynik netto 1 249 2 704 4 304 5 648