Regulamin świadczenia i korzystania z wersji DEMO dla usług IAI-Shop.com oraz IdoSell Booking

Regulamin świadczenia i korzystania z wersji DEMO dla usług IAI-Shop.com oraz IdoSell Booking

Warunki udzielenia licencji i zobowiązanie jednostronne do nieujawniania informacji poufnych przekazanych przez:

Firmę IAI Spółka Akcyjna z siedzibą przy Al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000325245 (zwaną dalej Operatorem) klientowi zamawiającemu (zwanemu dalej Zamawiającym) materiały demonstracyjne dotyczące usług IAI-Shop.com lub IdoSell Booking (zwane dalej Demem), prowadzonej na zasadach komercyjnych przez Operatora.

§1. Warunki licencji

 1. Operator udziela Zamawiającemu bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieprzekazywalnej, zezwalającej na odtwarzanie, czytanie i używanie Dema.
 2. Zamawiającemu nie wolno w żaden sposób powielać, ani wykorzystywać w sposób nieuprawniony sposób Dema, ani żadnego z jego fragmentów, plików, obrazów.
 3. Demo przekazywane jest do testów nieodpłatnie, na określony czas i pozostaje własnością Operatora, który może zakończyć okres testowania Dema w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

§2. Informacje poufne

 1. Przez informacje poufne uznaje się wszystkie informacje przekazane przez Operatora w Demie. W szczególności dotyczy informacji o autorskich rozwiązaniach technicznych i rozwiązaniach graficznych usług IAI-Shop.com oraz IdoSell Booking, informacji handlowych pokazanych na przykładzie rzeczywistego sklepu internetowego lub systemu rezerwacyjnego oraz informacji teleadresowych klientów sklepu lub gości hotelowych.
 2. Ponadto za informacje poufne uznaje się informacje niebędące tajemnicą Operatora, jeżeli ich ujawnienie będzie mogło narazić na szkodę lub zagrozić reputacji Operatora lub jakiegokolwiek z klientów Operatora, szczególnie korzystających z usługi IAI-Shop.com lub IdoSell Booking.

§3. Ujawnienie informacji poufnych

 1. Przez ujawnianie informacji poufnych należy rozumieć takie zachowanie Zamawiającego, w wyniku którego jakakolwiek informacja poufna przekazana przez Operatora w Demie doszła do wiadomości osoby nieuprawnionej. Takie działanie jest zakazane na mocy niniejszego zobowiązania.
 2. Wykorzystanie we własnej działalności gospodarczej lub dla własnych korzyści informacji stanowiących tajemnicę Operatora jest zabronione.
 3. Zamawiający potwierdza, że jest świadomy, że ujawnienie informacji poufnych jest czynem nieuczciwej konkurencji i zna konsekwencje takiego czynu.

§4. Udzielenie praw do informacji poufnych

 1. Przez przekazanie informacji poufnych, Operator nie udziela Zamawiającemu jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do rozwiązań zastosowanych w usłudze IAI-Shop.com oraz IdoSell Booking, a także innych przedstawionych w Demie.
 2. Prawa do informacji poufnych przysługują i będą przysługiwać tylko Operatorowi i nie przekazuje on (w sposób wyraźny lub domniemany) Zamawiającemu żadnych innych praw niż opisane w niniejszym Zobowiązaniu.

§5. Dopuszczone ujawnianie informacji poufnych

 1. Zamawiający może ujawniać Poufne Informacje pracownikom i konsultantom Zamawiającego, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Zamawiający gwarantuje, że informacje poufne zachowane zostaną w tajemnicy również przez pracowników i konsultantów na zasadach określonych w niniejszym zobowiązaniu.
 2. Zamawiający może ujawniać informacje poufne tylko, gdy będzie do tego zobowiązany na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wtedy Zamawiający jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Operatora najwcześniej jak to jest możliwe.

§6. Zarządzanie danymi i transakcjami w Demo

 1. Zamawiający i korzystający z demo nie może zamieszczać w demo danych poufnych, w tym rzeczywistych danych osobowych.
 2. Nie można uznać, że w przypadku importu przez Zamawiającego danych lub transakcji do dema w celach testowych, w jakikolwiek sposób zachodzi powierzenie Operatorowi przetwarzania zaimportowanych danych osobowych swoich klientów. Operator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zamawiający w wyniku takiej operacji i braku staranności nieprawidłowo będzie przetwarzał dane osób trzecich.
 3. Zamawiający dopełni wszelkich możliwych starań, aby testowe dane i transakcje, które znajdą się w Demo, były fikcyjne.
 4. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych podczas aktywacji Demo w celach służących świadczeniu przez Operatora Usług oraz działalności marketingowej Operatora.
 5. Jeżeli w jakikolwiek sposób w Demo obsługiwanym przez Zamawiającego pojawi się faktyczne zamówienie, Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia kupującego o tym, że jest to usługa testowa i zamówienie nie będzie realizowane. Takie zamówienie powinno być także zamknięte.
 6. Wszystkie dane powstałe w wyniku używania Demo, po zakończeniu korzystania z niego, automatycznie mogą być skasowane przez Operatora.
 7. W przypadku użycia przez Zamawiającego w Demo jakichkolwiek utworów (opisów, zdjęć, grafik), Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że wykorzystany Utwór w ramach Demo nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 8. Zamawiający zwolni Operatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do wykorzystanego w Demo utworu przenoszone nie przysługiwały Zamawiającemu w okresie wykorzystania Demo.
 9. Zamawiający nie może wykorzystywać Demo w żaden sposób łamiący prawo lub naruszający dobre imię osób trzecich.

§7. Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się, że:

 1. Podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji poufnych przekazanych mu w Demie przez Operatora, co najmniej takie, jakie podejmuje w celu zabezpieczenia swoich własnych poufnych informacji.
 2. Dochowa należytej staranności w celu zachowania poufności informacji poufnych przekazanych w Demie przez Operatora.
 3. Nie będzie prezentował, kopiował, archiwizował, wykonywał zrzutów ekranowych, sprzedawał lub przekazywał w innej formie przyznanego dostępu do Dema osobom niepowołanym.
 4. Zawiadomi Operatora niezwłocznie po stwierdzeniu jakiegokolwiek niedozwolonego korzystania lub ujawnienia poufnych informacji przez zamawiającego lub jego pracowników lub konsultantów.
 5. W przypadku niedozwolonego wykorzystania lub ujawnienia informacji poufnych będzie w dobrej wierze współpracował z Operatorem, pomagając mu w zapobieganiu dalszemu naruszaniu niniejszego zobowiązania i w usuwaniu skutków takiego naruszenia.
 6. Zwróci w ciągu 7 dni Operatorowi na jego wyraźne pisemne żądanie wszystkie nośniki poufnych informacji w tym oryginały, kopie, reprodukcje i streszczenia poufnych informacji, w tym oczywiście Dema.

§8. Restrykcje

 1. W przypadku złamania postanowień niniejszego Zobowiązania, Zamawiający pokryje wszelkie koszty, na które został narażony Operator. Przez wszelkie koszty rozumie się w szczególności utracone korzyści Operatora w wyniku ujawnienia lub wykorzystania dla własnych korzyści Zamawiającego, autorskich rozwiązań zastosowanych w usłudze IAI-Shop.com lub IdoSell Booking, albo innych informacji przekazanych w Demie.
 2. Wykorzystywanie Dema do prowadzenia sprzedaży jest zabronione. Podobnie zabronione jest wprowadzanie w błąd osób trzecich przy wykorzystaniu Dema w celu uzyskania korzyści bądź działania na niekorzyść osób trzecich, w tym innych użytkowników Dema. Wszelkie takie działania są niezgodne z niniejszym Regulaminem, a wyłączną odpowiedzialność za ich skutki ponosi Zamawiający.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Zobowiązanie i jego interpretacja podlega prawu polskiemu.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Zobowiązania zostanie w całości lub części uznane za niezgodne z prawem, nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, inne jego postanowienia pozostaną w pełni ważne i skuteczne.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego Zobowiązania wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Zobowiązania nie może być uważane za uchylone przez jakiekolwiek działanie lub zaniechanie Zamawiającego, bądź ich przedstawicieli lub pracowników.
 5. Zobowiązanie ma charakter jednostronny dlatego zostaje zawarte w momencie złożenia zamówienia na Demo na czas nieokreślony i nie podlega wypowiedzeniu.
 6. Zamawiający został poinformowany o prawie wglądu, modyfikacji oraz usunięcia (modyfikacji do postaci nieidentyfikowalnej) podanych przy rejestracji danych. Jednocześnie zezwala Operatorowi na ich przetwarzanie.