Ta strona ma rozszerzoną wersję zawierającą więcej szczegółów.

Aby uzyskać do niej dostęp

Zaloguj się

Zarządzanie restrykcjami

Kalendarz do zarządzania restrykcjami pobytu (m.in. Minimum Stay, Close to Arrival, Close to Departure) daje możliwość modyfikacji ogólnych restrykcji wprowadzonych w planie cenowym. Możesz w łatwy sposób wprowadzić zmiany w dowolnym terminie oraz typie oferty, bez konieczności tworzenia nowego planu cenowego.

Ogólne ustawienia restrykcji pobytu

Ogólne ustawienia pobytu definiowane są na poziomie planu cenowego i obowiązują one w całym okresie jego trwania.
W przypadku przedmiotów nietypowych ustawienia definiowane są bezpośrednio na stronie edycji danego przedmiotu i obowiązują one przez cały rok.

Ustawienia długości rezerwacji w planie cenowym

Dodatkowo, po skonfigurowaniu restrykcji długości rezerwacji możesz pozwolić na składanie rezerwacji krótszych niż te, które ustawiłeś w restrykcjach. Opcja ta działa tak, że priorytetowo traktuje ustawienia z restrykcji. Dopiero gdy system stwierdzi, że nie ma już możliwości przyjęcia rezerwacji zgodnej z restrykcjami, sięga po ustawienia z opcji wypełniania luk.

Zarządzanie restrykcjami pobytu w dedykowanym kalendarzu

Kalendarz do zarządzania restrykcjami umożliwia Tobie na swobodne wprowadzenie nowych, nadrzędnych nad ogólnymi zasadami, reguł dotyczących restrykcji pobytu. Istotnym elementem nowej funkcjonalności jest możliwość wprowadzenia nowych ustawień w dowolnej dacie oraz w dowolnej ofercie. Analizując obłożenie w swoim obiekcie możesz np. wprowadzić nowe restrykcje tylko w ofercie bezzwrotnej.

Zarządzanie restrykcjami i dostępnością sprzedaży

Nowa funkcjonalność pozwala Tobie, w jednym miejscu na zarządzanie i kontrolowanie sprzedaży we wszystkich zewnętrznych serwisach typu OTA w ramach Channel Manager oraz w Kalendarz Rezerwacji (Widget) .

Wśród korzyści wynikających z używania nowej funkcjonalności związanej z kalendarzem do zarządzania restrykcjami znajdziesz:

  • możliwość zaplanowania oferty w wybranym przez Ciebie okresie
  • zwiększoną ilość rezerwacji
  • szybki podgląd restrykcji obowiazujących w Twoim obiekcie w wybranym okresie

Skróty stosowane na kalendarzu

Każde ustawienie dotyczące długości pobytu czy początku oraz możliwym dniu zakończenia rezerwacji jest odpowiednio prezentowane w formie skrótów na kalendarzu do zarządzania restrykcjami

  • Fix - długość pobytu została określona na konkretną liczbę dni, tygodni lub miesięcy, np. Fix 7.
  • Min – długość rezerwacji została określona na nie mniej niż podana ilość dni, np. Min 3.
  • Multi – opcja ta jest wyświetlana w przypadku, gdy długość rezerwacji stanowi wielokrotność podanej w planie cenowym wartości np. Multi 7
  • CTA - (Close To Arrival) w danym dniu rezerwacja nie może się rozpocząć
  • CTD - (Close To Departure) w danym dniu rezerwacja nie może się zakończyć

Gdy komórka kalendarza jest pusta oznacza to, że w danym dniu obowiązuje dowolna długość rezerwacji i nie ma w nim ustawionych żadnych restrykcji na początek i koniec rezerwacji.

Kolorem szarym oznaczone są daty, w których dany przedmiot rezerwacji jest niedostępny do sprzedaży (jest w pełni wyprzedany LUB założone są na niego blokady).

Jak wprowadzać i usuwać nadrzędne restrykcje?

Nowe restrykcje wprowadza się w kalendarzu do zarządzania restrykcjami, który znajduje się na stronie OFERTA / Zarządzanie restrykcjami. Wystarczy przeciągnąć, przytrzymując lewym przyciskiem kursor myszy zaznaczając dowolny obszar, w ramach którego chcesz wprowadzać modyfikacje restrykcji. Po jego zaznaczeniu wyświetli się nowe okno, w którym możesz doprecyzować zakres zmian (okres zmian, przedmioty rezerwacji, typy oferty, dni w jakich mają być wprowadzone restrykcje oraz same ustawienia restrykcji).

Takie samo okno do modyfikacji restrykcji uzyskasz klikając w przycisk Zbiorcza aktualizacja restrykcji.

Komórki, w których zostały zmodyfikowana restrykcje zostaną wyróżnione na kalendarzu kolorem żółtym.

Aby usunąć wcześniej wprowadzone restrykcje należy zaznaczyć obszar, w którym mają zostać przywrócone ogólne ustawienia restrykcji i kliknąć przycisk Przywróć.

Ustawienia restrykcji rezerwacji